Historia Parafii

Poznaj historię Dobrego Pasterza!

Parafia p.w. Dobrego Pasterza w Olkuszu powstała przez podział parafii p.w. Andrzeja Apostoła. Taką potrzebę widział już w 1982 roku Proboszcz tej parafii Ks. Inf. Lucjan Czechowski powiadamiając o tym Kurię Diecezjalną w Kielcach pismem z 29 stycznia tego roku.

Ks. Biskup Ordynariusz Stanisław Szymeczki zwrócił się w tej sprawie do Wojewody Katowickiego gen. dyw. Pil Romana Paszkowskiego pismem z dnia 22 marca 1982 r. 22 maja tego samego roku po uzgodnieniu z odpowiednimi Urzędami jak również z Kurią Diecezjalną w Kielcach wydany został Protokół uzgodnień w sprawie budowy obiektów sakralnych na terenie dzielnicy Olkusz- Północ . Nawiązując do tego Protokołu Ks. Inf. Lucjan Czechowski zwrócił się z pismem z dnia 5 maja 1983 roku do Naczelnika Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu mgr Andrzeja Ciuraszkiewicza o wskazanie lokalizacji przyszłego kościoła w Olkuszu na Osiedlu Północ. Dalsze działania zmierzające do utworzenia nowej parafii w Olkuszu zostały przerwane z powodu choroby i śmierci Ks. Infułata, która nastąpiła 7 października 1985 roku.

Nowy Proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu Ks. Kanonik Stefan Rogula również widząc potrzebę tworzenia nowej parafii podjął działania swojego poprzednika i pismem do Naczelnika Miasta i Gminy w Olkuszu zwrócił się ponownie z prośbą o wskazanie lokalizacji miejsca pod budowę obiektów sakralnych nowej parafii w Olkuszu. Opracowując szczegółowy plan osiedla „Północ" w Olkuszu uwzględniono starania o budowę obiektów sakralnych i wyznaczono teren pod ich budowę o czym powiadomiono parafię pismem z dnia 28 kwietnia 1987 roku.

Ze względu na to, że wspomniany protokół uzgodnień przewidywał budowę kościoła do 1985 r, a z powodu opracowywania planu szczegółowego osiedla Północ nie można było do tego terminu wskazać miejsca lokalizacji uzgodnienia te wygasły i należało wystąpić o ich prolongatę. W tej sprawie Ks. Bp Ordynariusz wystąpił do Wojewody Katowickiego pismem z dnia 12 sierpnia 1987 roku.

Wojewoda katowicki mgr Tadeusz Wnuk w odpowiedzi na pismo Ks. Bpa Ordynariusza pismem z dnia 20 sierpnia tego samego roku poinformował Ks. Bpa Stanisława Szymeckiego, że wskazania lokalizacyjne dla wspomnianej budowy zostaną godnie z obietnicą Pana Wojewody 31 sierpnia 1987 r skierowano do parafii pismo w tej sprawie. Po otrzymaniu tego pisma Ks. Stefan Rogula podjął starania o wykonanie projektu wstępnego zagospodarowania terenu i planów przewidywanych obiektów sakralnych, jak również wystąpił z prośbą do Ks. Biskupa Ordynariusza o skierowanie księdza do tworzenia nowej parafii.

19 sierpnia 1989 roku Ks. Bp Ordynariusz mianował Ks. Henryka Januchtę wikariusza parafii Przeginia, wikariuszem parafii św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu ze wskazaniem do tworzenia nowej parafii. Działając z upoważnienia Ks. Bpa Ordynariusza i przy pomocy Ks. Rogali Ks. Januchta podjął dalsze działania mające na celu doprowadzenie całej sprawy do końca.

Opracowanie planu zagospodarowania terenu i projektu architektonicznego zlecono P. Cezarowi Milce i P. Świętopełkowi Dudzińskiemu z Katowic. Po przedłożeniu planów w Urzędzie Miasta i Gminy 24 stycznia 1990 roku wydano decyzję o lokalizacji i zatwierdzenia planu sytuacyjnego zespołu sakralnego na terenie osiedla Północ w Olkuszu. Po otrzymaniu tej decyzji, można było przystąpić do wykupu działki pod teren budowy obiektów sakralnych.

Zgodnie z planem szczegółowym zagospodarowania osiedla Północ w Olkuszu teren dla przyszłej parafii należało pozyskać od sześciu właścicieli: P. Barbary Iwan zam. W Gliwicach u. Traugutta 8/5; P. Władysławy Kluczewskiem zam. w Olkuszu ul. Pstrowskiego 30; P.P. Stanisława i i Stanisławy Kłapcińskich zam. W Olkuszu ul. Piłsudzkiego 11; P. Aliny Kocjan za. W Olkuszu przy ul. Wiejskiej 35; P.P. Salomei i Kazimierza Johymków zam. w Olkuszu ul. Nowotki 35/45 i od Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

1 czerwca 1990 roku Ks. Bp. Ordynariusz Stanisław Szymeczki wydał Dekret erygujący parafię p.w. Dobrego Pasterza w Olkuszu, jak również mianował Ks. Henryka Januchtę Proboszczem tejże parafii. Powyższy dekret z polecenia Ks. Biskupa został odczytany wiernym w kościele św. Andrzeja Apostoła w uroczystość Trójcy Przenajświętszej tj. 10 czerwca 1990 roku.

W czerwcu i lipcu tego samego roku dokonano zakupu działki pod budowę obiektów sakralnych od w/w właścicieli, a odpowiednie akty zostały sporządzone w urzędzie Notarialnym w Olkuszu. W miesiącu sierpniu przy dużym zaangażowaniu parafian wykupiona działka została ogrodzona i wybudowano ołtarz przygotowując się do poświęcenia placu pod budowę kościoła i budynków parafialnych.

Poświęcenie placu pod budowę

1 września 1990 roku o godz. 17:00 przybył po raz pierwszy do parafii Ks. Biskup Ordynariusz Stanisław Szymecki, aby dokonać poświęcenia placu pod budowę. W uroczystości tej wzięli udział wszyscy księża dekanatu jak również przedstawiciele władz: Burmistrz Marian Biliński , jego zastępca Leszek Konarski , Przewodniczący Rady Narodowej Mateusz Nowak. Okoliczność ta zgromadziła bardzo dużo wiernych . Przybyło także wiele wiernych z macierzystej parafii św. Andrzeja.

Ks. Biskup zwracając się do zgromadzonych w słowach homilii powiedział m.in.

Jakże się nie cieszyć z dzisiejszego wydarzenia, które tak bardzo odpowiada temu wszystkiemu co się działo od dziesięciu lat i co dzisiaj owocuje wolnością, niepodległością, i nową nadzieją. Co dzisiaj owocuje na tym placu takim zgromadzeniem, jakiegośmy dawno już nie widzieli. Kiedy cały lud Boży, a więc kapłani z Biskupem, a więc władze miasta, a więc cały Lud boży, mieszkańcy są zgromadzeni wokół jednego ołtarza /.../ Budowa kościoła szczególnie w dzisiejszych czasach jest sprawą bardzo trudną. Budowa kościoła to sprawa nie tylko zdobycia terenu - cieszę się, że ten teren jest już zajęty, jest już wasz kościelny, cieszę się, że już można myśleć o zakupie materiałów. Ale budowa kościoła to przede wszystkim Lud Boży, który Chce budować. I tak to musi iść w parze. trzeba przede wszystkim budować tę wspólnotę, tę owczarnię, której Pasterzem jest sam Jezus Chrystus. A tutejsza parafia ma szczególny tytuł do tego aby tak mówić, gdyż budujecie i kościół i parafię pod wezwaniem Dobrego Pasterza. /.../

Pierwszym budowniczym kościoła i wspólnoty to Jezus Chrystus. I jego łaską jest to, że wy tu pragniecie budować, to jest jego łaska, to jest jego pragnienie, które zakorzeniło się w waszych sercach. To jest jego łaska, która Was tu gromadzi i umacnia waszą wolę ku temu aby ten kościół budować.

Dobry Pasterz, Jezus Chrystus budowniczy, pierwszy budowniczy. Gdyby jego zabrakło nie można tu niczego dokonać. Niech Jezus będzie zawsze żywy w waszych sercach, w waszych umysłach; w waszej świadomości. Niech On kieruje, niech On buduje kościół na tej ziemi, na tym placu, w waszych sercach, w waszym osobistym życiu i we wspólnym waszym życiu.

„Jeżeli Pan domu nie zbuduje na próżno się trudzą ci którzy go wznoszą". Razem z Panem będziecie budować i Jemu będziecie składać to wielkie pragnienie, które dziś was ogarnia i Jego będziecie prosić o to, ażeby was wspomagał, i Jemu będziecie składać pracę, którą chcecie podjąć, bo razem z Nim ta praca będzie nie tylko łatwiejsza, ale po prostu będzie możliwa. A was bardzo serdecznie proszę drodzy parafianie, budujcie ten kościół . Nie bójcie się tej budowy. Wasza liczna dzisiaj obecność na tym placu świadczy o tym, że cała parafia jest mocno zainteresowana, mocno zaangażowana, że bardzo przychylnie na tę budowę patrzy. Gdy Pan Jezus na pustyni miał rozmnażać chleb, wtedy na pustynnym miejscu kazał ludziom zatrzymać się i ludzie stanęli przy Chrystusie i ludzie się zatrzymali nie wiedząc co będzie, ale na Słowo Jezusa Chrystusa uwierzyli, że coś się stanie i dzięki tej wierze mógł Jezus rozmnożyć chleb i rozdawać wszystkim ile kto chciał. Potrzebna jest dzisiaj moi drodzy wasza wiara, aby Jezus Chrystus mógł budować tę świątynię. Dlatego pytam was i chciałbym słyszeć odpowiedź, a chciałbym aby ta odpowiedź była głośna i mocna.

- Czy wierzycie , że na tym placu powstanie kościół?
- (zgromadzeni głośno odpowiedzieli - wierzymy)
- Bóg zapłać za ten akt wiary.

Zwracając się następnie do Ks. Proboszcza, Ks. Biskup powiedział:

Księże Henryku, patrz na tych ludzi, których serca przepełnia wiara. Ja Tobie powierzam ten lud. Oddaję go twojemu sercu. Prowadź go, razem z nim buduj. Bądź dobrym pasterzem tego ludu. Niech Ci Pan Bóg błogosławi.

Po homilii Ks. Biskup dokonał poświęcenia placu, a także Krzyża, który został ustawiony na placu, jak również małych krzyży, które dzieci szkolne trzymały w rękach, a które były przeznaczone do sal szkolnych. Ks. Biskup poświęcił także naczynia liturgiczne, które wierni ufundowali dla nowej parafii. Oprawa Mszy świętej była bardzo uroczysta z zaangażowaniem wiernych, a nastrój jaki wprowadził Ks. Biskup był radosny, a zarazem podniosły.

Cała wspólnota długo żyła wspomnieniami tego dnia.

Na poświęconym placu w następny dzień a była to niedziela wierni zgromadzili się na Mszę świętą. Przez miesiąc wrzesień Msze święte były odprawiane tu w niedzielę, a od października - codziennie. Natychmiast też przystąpiono do prac przygotowawczych do budowy jednego z planowanych budynków parafialnych, w którym można by było zrobić tymczasową kaplicę i pomieszczenia mieszkalne dla księży.

Po zgromadzeniu materiałów i dokonaniu wykopów 8 listopada zostały ulane ławy fundamentów. Wobec zbliżającej się zimy, początkowo zamierzano na jej okres przerwać odprawianie Mszy św. na placu przy ołtarzu polowym zarówno w dni powszednie jak i w niedzielę. Z pomocą pośpieszyła Jednostka Wojskowa z Oświęcimia wypożyczając duży namiot wojskowy, dzięki czemu odstąpiono od tego zamiaru.

W tak zorganizowanej kaplicy wierni przeżyli Rekolekcje Adwentowe a także Święta Bożego Narodzenia.

Szczególnie wzruszającą wymowę miała Pasterka, gdyż wszyscy na niej zgromadzeni mogli odczuć miłość Jezusa przychodzącego do człowieka w takich ubogich warunkach. Jak kiedyś do stajni Betlejemskiej, tak teraz do naszego namiotu.

We wspólnocie trwając na modlitwie pożegnali Stary Rok i powitali Nowy z nadzieją, że rozpoczęte dzieło przy pomocy Bożej będzie możliwe do zrealizowania.

Zbliżały się Święta Wielkanocne. Przygotowując się do nich parafia przeżyła Rekolekcje Wielkopostne zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Rekolekcje dla dzieci prowadził Ks. Proboszcz, natomiast dla dorosłych Ks. Stanisław Parkita, proboszcz z parafii p.w. św. Barbary w Pomorzanach.

Wielkanoc - uroczystość pełna nadziei i tęsknoty za świątynią, ze wspaniałą procesją rezurekcyjną, którą jakże w zmniejszonym wymiarze przeżyli wszyscy zgromadzeni idąc za Chrystusem w Najświętszym Sakramencie wokół kaplicy - namiotu.

Kalendarium

Rok 1991

3 kwietnia

Początek pracy w tym roku przy budowie. co do planów, to pragnieniem wszystkich jest to, aby do następnej zimy udało się ukończyć choć w surowym stanie kaplicę i wejść do niej. Czy to będzie możliwe do zrealizowania? Trzeba liczyć na pomoc Bożą i zaangażowanie jak największej ilości ludzi. Początek jest zrobiony.

12 kwietnia

I Komunia dzieci. Zarazem pierwsza w parafii. Dzieci przystąpiły do pierwszej Komunii św. w dwóch grupach. Pierwsza grupa o godz. 9:00 przygotowana przez s. Marię, przełożoną Domu Zakonnego z Olkusza, która przez cały rok szkolny uczyła te dzieci w szkole. Druga grupa o godz. 11:00. Dzieci te uczyła i przygotowała do pierwszej Komunii P. Zofia Jaszczyk - katechetka. Pogoda była prawie wymarzona, dzięki temu i sama uroczystość była piękna.

21 kwietnia

Parafia przeżyła pierwszą Uroczystość odpustową. Sumę celebrował Ks. Ka. Antoni Kwiatkowski - Dziekan ze Sławkowa, natomiast kazanie wygłosił Ks. Bogusław Tłustochowicz proboszcz z Kwaśniowa. Deszczowo - śnieżna pogoda sprawiła, że ani frekwencja, ani nastrój tego dnia nie były takie , jak wskazuje powaga tej uroczystości.

3 czerwca

Przyjazd Ojca św. Do Polski i do diecezji kieleckiej. Na spotkanie z Ojcem św. udała się do Kielc grupa około stu parafian. Przeżycie piękne, głębokie nie zapomniane. Podobnie zresztą jak cały czas pobytu Ojca św. na ziemi polskiej. Jednak na usta ciśnie się pytanie: Jakie będą owoce tej pielgrzymki?

24 sierpnia

Ks. Biskup kieruje do parafii Ks. mgr Wiesława Chęcinę. Ks. Wiesław otrzymał święcenia kapłańskie w tym roku i jest to jego pierwsza misja powierzona przez Ks. Biskupa. Zapewne prowizoryczne warunki w jakich przyjdzie mu pracować nie pozwolą mu w pełni wykorzystać Jego zapału, z jakim przyjął kapłaństwo, ale będzie to zarazem bogate doświadczenie do dalszej pracy kapłańskiej. Parafianie przyjęli Ks. Wiesława z wielką radością i życzliwością. Wszyscy życzymy mu z pracy pośród nas wiele satysfakcji i Bożej radości.

24 listopada

Wizytacja Kanoniczna parafii przez Ks. Biskupa dra Piotra Skuchę Wikariusza Generalnego. Wpis Ks. Bpa do Kroniki Parafialnej:

"Gratuluję tych wielkich i pięknych Prac i życzę Szczęść Boże w dalszych"

Wikariusz Generalny Ks. Bp dr Piotr Skucha

Uroczystość Wizytacji Kanonicznej rozpoczęła się na Mszy św. o godz. 9:30. Mszę św. celebrował asystent Ks. Biskupa Ks. Mgr Tadeusz Marczewski, a Ks. Bp skierował do zgromadzonych wiernych Słowo Boże. Po Mszy św. Ks. Biskup spotkał się z Kręgiem Rodzin w domu animatorów Kręgu Państwa Zofii i Jana Swędziołów mieszkających na ulicy Jasnej. O godz. 11:00 parafianie zgromadzili się w namiocie, który do tej pory służył jako miejsce modlitewnych spotkań. Rozpoczęła się główna uroczystość Wizytacji Kanonicznej. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu Ks. Biskup poprowadził procesję Eucharystyczną z namiotu do nowej kaplicy tym samym przeniósł Najświętszy Sakrament na miejsce, które od tej pory będzie służyć zapewne przez wiele lat na spotkania Eucharystyczne i modlitewne dla całej parafii. Po wejściu procesji do kaplicy i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem rozpoczęła się Liturgia Eucharystyczna . Na jej wstępie Ks. Proboszcz powitał Ks. Biskupa, zgromadzonych kapłanów i wiernych. Następnie przedstawił Ks. Biskupowi stan parafii zarówno materialny jak i duchowy. Podziękował też wszystkim za olbrzymi wkład w budowę kaplicy bo dzięki ich ofiarności mogła ona powstać w przeciągu siedmiu miesięcy . Ks. proboszcz przedstawił też Ks. Biskupowi plany na najbliższe lata. Ks. Biskup w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. ukazał rolę Kościoła jako ludu wybranego który pielgrzymuje do wieczności. Jego zadaniem jest uświęcanie się we wspólnocie czemu służą Sakramenty święte, ale również ważną rolę odgrywa wspólna troska o Boże sprawy a w tym i o Boży dom - o świątynię do budowy której Ks. Biskup zachęcił całą parafię.

W protokole z Wizytacji Kanonicznej Ks. Biskup zostawił następujące wskazania:

  • Nadal troszczyć się o rozwój życia eucharystycznego parafii
  • Przez indywidualne kontakty i inne środki oddziaływania budzić świadomość religijną wśród zobojętnianych parafian
  • Nadal podejmować trudy zmierzające do uaktywnienia tych wszystkich , którzy dotychczas nie włączyli się w budowę domu parafialnego
  • Szczególną troską otoczyć dzieci , młodzież , ministrantów by z ich grona mogły narodzić się nowe powołania kapłańskie i zakonne
  • Stopniowo realizować zaplanowane prace gospodarcze .
Dziękując młodemu pełnemu zapałowi Księdzu Proboszczowi za dotychczasowa piękną pracę na dalszy trud duszpasterski z serca błogosławię.Błogosławię Księdzu Wiesławowi dziękując mu za dotychczasową pracę .

Uroczystość Wizytacji odbyła się w niedzielę Chrystusa Króla. Tej niedzieli w całej Polsce dokonuje się statystycznego liczenia wiernych obecnych na Mszy św. i przyjmujących Komunie św. W naszej Parafii było w tym dniu na mszy św. 1136 mężczyzn i 1227 kobiet w sumie 2363, natomiast do Komunii św. przystąpiło 107 mężczyzn i 152 kobiety w sumie 259 osób.

20 - 22 grudnia

Parafia przeżywa rekolekcje Adwentowe. Przewodniczy rekolekcjom Ks. Józef Kubicza Wikariusz w parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Olkuszu. W rekolekcjach uczestniczyli zarówno dzieci jak i dorośli. W dzień spowiedzi skorzystało z tego Sakramentu około 1050 osób.

25 grudnia

Uroczystość Bożego Narodzenia parafianie przezywają w nowej kaplicy. Szczególnie wzruszająca Msza św. Pasterka w czasie której wierni zaprosili Nowonarodzonego Jezusa już nie do szopy jak w ubiegłym roku lecz do bardziej godnego i przytulnego miejsca, jakim stała się obszerna kaplica o powierzchni ok. 250 m2. Ks. Proboszcz w słowie skierowanym w tym dniu do wiernych apelował aby wszystkie serca stawały się jeszcze bardziej godnymi i pięknymi mieszkaniami, bo tylko wtedy zamieszka na stałe w nich Jezus.

Rok 1992

1 lutego

Zakończenie Wizyty Pasterskiej, która rozpoczęła się 30 grudnia ubiegłego roku. Księża nie nawiedzili 252 rodziny. W 42 mieszkaniach odmówiono Wizytę Duszpasterską. , a 191 mieszkań było zamkniętych . Na terenie parafii w czasie wizyty Pasterskiej stwierdzono, że zamieszkuje tu 20 rodzin innego wyznania. Wśród nawiedzonych rodzin 1247 zawarło Sakramentalny związek małżeński, 76 to małżeństwa nie katolickie, które mają przeszkody, by zawrzeć Sakrament Małżeństwa i 14 jest po kontrakcie cywilnym, lecz nie mają przeszkód, by zawrzeć sakramentalny związek. W czasie Wizyty Pasterskiej nie stwierdzono złego nastawienia do budowy kościoła chociaż dla wielu wydaje się ta sprawa obojętna.

25 marca

Dzień ten rozpoczyna nową historię w życiu parafii. Ojciec Święty wydając bullę zatytułowaną „Totus Tuus Poloniae Populus" ogłasza nową administrację Kościoła na ziemiach polskich. Na mocy tego dokumentu parafia p.w. Dobrego Pasterza w Olkuszu zostaje wyłączona z diecezji kieleckiej i włączona do nowopowstałej diecezji z siedzibą w Sosnowcu. Ordynariuszem Kościoła sosnowieckiego zostaje Ks. Dr Adam Śmigielski - ze Zgromadzenia Księży Salezjanów, natomiast Biskupami Pomocniczymi Ks. Bp dr Piotr Skucha dotychczas Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej i Ks. Dr Tadeusz Pieronek z Krakowa.

25 - 27 marca

Wielkopostne rekolekcje dla dzieci. Prowadził Ks. Józef Kubicza Wikariusz Parafii p.w. św. Maksymiliana w Olkuszu. Dzieci gromadziły się w tych dniach o godz. 9:00 , 11:00 i 14:00 w poszczególnych grupach a o godz. 15:00 na spotkanie przychodziły dzieci ze wszystkich klas. Z tej racji, że na mocy ustawy wydanej przez Ministerstwo Edukacji dni rekolekcji są wolne od zajęć w szkole dzieci wszystkie przychodziły na swoje spotkania, a rekolekcjonista stworzył wspaniałą atmosferę.

2 - 5 kwietnia

Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych. Rekolekcje prowadził Ks. Anatol Bujak Wikariusz Parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu. Spowiedź rekolekcyjna była 4 kwietnia, a skorzystało w tym dniu ze spowiedzi 711 osób. Rekolekcje i kończący się okres Wielkiego Postu skłaniają do podsumowania minionego okresu. Przez cały czas Wielkiego Postu utrwala się w parafii tradycja nabożeństw wielkopostnych. W każdy czwartek Wielkiego Postu jest odprawiana Droga Krzyżowa dla dzieci, w każdy piątek Droga Krzyżowa dla dorosłych, natomiast nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą niedzielę o godz. 15:30. W każdym z tych spotkań uczestniczyło w minionym okresie około 400 osób.

6 kwietnia

Rozpoczynają się prace przy budynkach parafialnych . W najbliższym planie jest położenie posadzki ze złomu marmurowego w kaplicy i uporządkowanie terenu wokół nowopowstałego budynku, którego część przeznaczona jest na kaplicę . W drugiej części tego budynku , który zgodnie z projektem stanowić ma mieszkanie dla sióstr zakonnych będą przygotowywane pomieszczenia administracyjne i tymczasowe mieszkania dla księży. Ta część budynku jest w surowym stanie . Cały budynek będzie też w najbliższym czasie pokryty blachą cynkową , którą parafia już posiada .

19 kwietnia

Parafia wraz z całym kościołem przeżywa uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Rozpoczęciem świętowania jest tradycyjna procesja rezurekcyjna. Brak komunikacji wokół budynku parafialnego sprawia, że procesja przechodzi najbliższymi ulicami: Miłą i Nowowiejską. Skromna jeszcze, bo brak sztandarów i feretronów asysta procesji nie umniejsza wcale nastroju święta.

10 maja

Czwarta niedziela w okresie wielkanocnym jest obchodzona w Kościele jako Niedziela Dobrego Pasterza. Parafia nasza przeżywa kolejną uroczystość odpustową. Uroczystej mszy odpustowej o godz. 12:00 przewodniczy Ks. Bp Piotr Skucha. W czasie Liturgii Eucharystycznej udzielił Sakramentu Bierzmowania dla młodzieży z klas ósmych. Ten Sakrament przyjęło 81 osób.

30 maja

Dzień I Komunii św. w parafii. Dzieci z klas II przygotowane do przyjęcia I Komunii św. przeżyły swoją uroczystość w trzech grupach. O godz. 9:00 , 11:00 i o 13:00. Ogółem wszystkich dzieci, które przyjęły I Komunię św. było 174 osoby.

24 lipca

Tej niedzieli parafianie witali nowego Wikariusza. Ks. Bp mianował nim Ks. Henryka Chmiełę. Ks. Henryk Chmieła urodził się 24 maja 1961 roku w Bejscach. Wyświęcony 30 maja 1987 roku. Ostatnia parafia w której pracował była to wspólnota p.w. Miłosierdzia Bożego w Kielcach. Dotychczasowy Wikariusz Ks. Wiesław Chęcina w związku z nowym podziałem administracyjnym Kościoła w Polsce wyraził pragnienie powrotu do macierzystej diecezji kieleckiej. Ks. Biskup przychylił się do jego prośby i został ekskardynowany do diecezji kieleckiej, a Ks. Bp kielecki skierował go tymczasowo do parafii św. Ducha w Kielcach.

22 listopada

Niedziela Chrystusa Króla. W tym dniu jak co roku na każdej Mszy św. odbyło się liczenie wiernych do statystyki ogólnopolskiej. W naszej parafii uczestniczyło we Mszy św. 1539 osób - 654 mężczyzn i 885 kobiet. Komunię św. przyjęło 275 osób 94 mężczyzn i 181 kobiet.

7 grudnia

Rozpoczęte prace przy budynku parafialnym dobiegają końca. Druga część budynku, w którym zgodnie z planem w przyszłości mają zamieszkać siostry zakonne został ukończony na tyle, że do mieszkań mógł się wprowadzić Ks. Proboszcz. Kończą się też prace wykończeniowe w mieszkaniach, które przeznaczone są dla Ks. Wikariusza. Proboszcz do tego dnia mieszkał przy parafii św. Andrzeja, w mieszkaniu parafialnym przy ul. Mickiewicza 7/4, natomiast Ks. Wikariusz w wynajętym domu od p. Antoniny Gamrat, która wyjechała czasowo do Stanów Zjednoczonych. Swój dom wynajęła dla parafii jako formę swojej pomocy dla budującej się parafii.

10 grudnia

Rozpoczęcie rekolekcji Adwentowych. W przygotowaniu do Świąt Bożego Narodzenia pomaga nam tym razem Ks. Janusz Jamróz Wikariusz z Piekoszowa diecezja kielecka. W rekolekcjach uczestniczą zarówno dzieci jak i dorośli.

Rok 1993

31 stycznia

Zakończenie Wizyty pasterskiej. Rozpoczęła się 28 grudnia ub. Roku. Kapłani podczas tegorocznej Wizyty pasterskiej nawiedzili 1246 rodzin. 57 odmówiło wizyty, a 191 mieszkań było zamkniętych. Podobnie jak w ub. Roku na terenie parafii znajduje się 20 rodzin innego wyznania. Z obliczeń dokonanych podczas Wizyty pasterskiej wynika, że na terenie parafii zamieszkuje 1258 rodzin związanych sakramentem małżeństwa. Małżeństw niesakramentalnych z przeszkodami jest 74, a bez przeszkód 14 . Rodzin rozbitych jest 42. Oceniając Wizytę pasterską należałoby stwierdzić, że przebiegała w miłej atmosferze, zauważa się w dalszym ciągu zainteresowanie budową kościoła.

29 marca

Po zimowej przerwie rozpoczynamy prace na terenie placu parafialnego. Na ten rok zaplanowane jest wymurowanie muru oporowego od strony południowej. Wszystkie prace pomocnicze poza murarzem parafianie wykonują w czynie społecznym. Od początku tego roku wprowadzony zostaje zwyczaj dziękczynienia pracującym w poszczególnych miesiącach poprzez odprawianie w ich intencjach Mszy św. w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Natomiast w pierwszą niedzielę miesiąca odprawiana jest Msza św. w intencji ofiarodawców. Jak do tej pory wszelkie prace budowlane są prowadzone dzięki ofiarności parafian.

11 kwietnia

Wraz z całym Kościołem Parafia Dobrego Pasterza raduje się uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego. Tradycyjnie Ksiądz Proboszcz skierował do wiernych życzenia świąteczne.

Życzę, aby Jezus Zmartwychwstały umocnił Wasze serca swoją miłością i dodał odwagi do podejmowania codziennych trudów związanych z wykonywaniem swoich obowiązków.
Młodzieży - coraz jaśniejszego widzenia celu swojego życia i odkrywania w sobie i w innych prawdziwej Bożej miłości.
Rodzicom i małżonkom - światła Ducha Świętego do podejmowania obowiązków wynikających z Sakramentów, z ojcostwa i macierzyństwa. Wzajemnej miłości zrozumienia, zrozumienia, wdzięczności ze strony dzieci i nadziei, że Wasze trudy i obowiązki przygotują Wam piękną starość otoczoną miłością Waszych dzieci.
Chorym i starszym - świadomości, która wynika z prawdy o tym, że Chrystus który podjął cierpienie i Mękę jest w sposób szczególny z Wami obecny aby osłodzić Wasze cierpienia i samotność. Niechaj On Zwycięzca zła i śmierci obdarza codziennie serca pokojem i radością. Dodaje sił do dźwigania ciężaru wieku i cierpienia. Niech Was wszystkich Zmartwychwstały Pan obdarza dobrami nadprzyrodzonymi, które znajdą dopełnienie w naszym Zmartwychwstaniu.
Szczęść Boże

Ks. Henryk Januchta

2 maja

Parafia przeżywa Uroczystość odpustową ku czci Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza. Po raz pierwszy gościem w naszej parafii jest Ks. Bp dr Adam Śmigielski. Przewodniczył Mszy św. Odpustowej o godz. 12:00. W czasie uroczystej Eucharystii udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z klas ósmych. W tym roku przystąpiły do tego Sakramentu 103 osoby.

22 maja

Uroczystość I Komunii św. w parafii. Dzieci przystąpiły do I Komunii św. w dwóch grupach o godz. 9:00 i 110:0. W tym roku I Komunię św. przyjęło 153 dzieci.

10 czerwca

Uroczystość Bożego Ciała. Procesja Eucharystyczna w tym roku miała szczególny charakter. Rozpoczęcie uroczystości połączonej z procesją miało miejsce na Mszy św. o godz. 9:30, po Mszy św. wyruszyła procesja Eucharystyczna. Tradycyjnie zatrzymała się przy trzech ołtarzach, natomiast czwarty ołtarz był przygotowany na Placu Konstytucji 3- Maja i tam po jej zakończeniu wszyscy uczestniczyli we Mszy św., która kończyła całą uroczystość.

15 września

Rozpoczęły się pierwsze prace przy budowie kościoła, po dokonaniu pomiarów fundamentów przez geodetę Jana Maja, który w ramach pomocy dla parafii wszystkie pomiary związane z posadowieniem kościoła, jak również z wyznaczeniem działki, wytyczeniem granicy muru oporowego i nadzorem geodezyjnym wykonał w darze dla parafii. Rozpoczęto wykopy pod stropy filarów.

9 października

W odpowiedzi na apel Proboszcza w tym dniu pracowały 54 osoby. Położone zostały pierwsze podwaliny pod budowę kościoła. Ulano betonowe stoiny na których będzie ustawione sześć kolumn podpierających sklepienie kościoła. Można powiedzieć, że był to historyczny dzień dla parafii. Tak rozpoczęto prace, które zapewne potrwają wiele lat. Od tego momentu można uważać, że budujemy kościół p.w. Dobrego Pasterza w Olkuszu.

24 listopada

Uroczystość Chrystusa Króla. Jak wykazało liczenie statystyczne w tym dniu we Mszach św. uczestniczyło 1476 osób- 616 mężczyzn i 860 kobiet . Do Komunii św. przystąpiło 341 osób w tym 117 mężczyzn i 224 kobiety.

16 - 19 grudnia

Dni kolejnych rekolekcji adwentowych. Rekolekcje prowadził Ks. Wiktor Walocha dyrektor Domu Rekolekcyjnego dla chorych w Piekoszowie k/Kielc. Dniem spowiedzi rekolekcyjnej był 18 grudnia. W tym dniu z Sakramentu Pojednania skorzystało 1025 osób.

Rok 1994

29 stycznia

Zakończyła się wizyta pasterska rozpoczęta 27 grudnia ub. roku. Okazja do oceny stanu parafii. W czasie wizyty kapłani nawiedzili 1264 rodziny w 48 rodzinach odmówiono wizyty, natomiast 202 mieszkania były zamknięte. Liczba rodzin innego wyznania zmniejszyła się o jedna w porównaniu z rokiem ubiegłym. Tych rodzin jest 19. Z obliczeń dokonanych w czasie wizyty pasterskiej wynika, że aktualnie w parafii jest 1275 małżeństw związanych Sakramentem małżeństwa, 97 małżeństw niesakramentalnych w tym 9 bez przeszkód. W czasie wizyty pasterskiej poruszano w sposób szczególny sprawę wychowania religijnego dzieci, a także omawiano plany związane z kontynuowaniem prac przy budowie kościoła. Po wizycie pasterskiej pozostaje optymistyczne wrażenie względem omawianych problemów.

20 lutego

I Niedziela Wielkiego Postu. Ks. Rektor Seminarium Sosnowieckiego skierował na praktykę duszpasterską do parafii Diakona Mariusza Smętka. Celem praktyki duszpasterskiej jest zapoznanie przyszłego kapłana z pracą parafialną, szczególnie związaną z katechizacją, pracą z ministrantami i młodzieżą. Należy sądzić, że podjęte przez Diakona Mariusza wszelkie prace duszpasterskie wzbogacą Jego dotychczasowe doświadczenia.

16 - 20 marca

W tych dniach wierni przeżywają rekolekcje Wielkopostne. Podobnie jak w ub. roku w środę rozpoczęły rekolekcje dzieci, natomiast w czwartek dorośli. Przewodnikiem rekolekcyjnym w tym roku był Ks. Janusz Glanowski - Wikariusz z parafii p.w. Św. Archaniołów Michała Gabriela i Rafała w Czeladzi.

17 kwietnia

Parafia przeżywa Dzień Powołaniowy. Wierni zebrani na Mszach św. w tym dniu zanoszą do Boga Modlitwy o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego razem z Alumnami Seminarium Duchownego. Ofiary zbierane na tacę w tym dniu przeznaczone zostają na potrzeby Seminarium Sosnowieckiego, które ma siedzibę w Krakowie.

24 kwietnia

Dzień Odpustu parafialnego. Gościem naszym jest Ks. Bp Piotr Skucha, który przewodniczył uroczystej Mszy św. Odpustowej. W czasie tej Mszy św. udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z klas ósmych. Sakrament bierzmowania przyjęły w tym roku 122 osoby.

14 maja

I Komunia św. Dzieci przystąpiły do I Komunii św. w trzech grupach o godz. 9:00 , 11:00 i 13:00. Ogółem 185 dzieci przyjęło I Komunię św.

16 maja

Rozpoczęły się dalsze prace przy budowie kościoła. Na ten rok zaplanowane jest wykonanie fundamentów pod kościół.

2 czerwca

Uroczystość Bożego Ciała. Procesja Eucharystyczna odbyła się w podobny sposób jak w ub. roku, a zakończeniem jej była Msza św. na Placu Konstytucji 3- maja.

18 czerwca

Dzięki zaangażowaniu parafian zakończono prace nad ulewaniem z betonu ław pod fundamenty kościoła. Wszystkie prace zostały wykonane w czynie społecznym parafian. W dalszym ciągu planowane są prace związane z wykonaniem fundamentów.

27 października

Prace nad wykonaniem fundamentów zostały zakończone. Położono też płytę żelbetonową nad podpiwniczeniem zakrystii, jak również wykonano schody prezbiterium. Ze względu na mrozy nie można już podejmować pracy związanej z betonowaniem, pozostało jedynie zabezpieczenie fundamentów przed zimą i niwelacja terenu.

15 - 18 grudnia

Czas rekolekcji adwentowych. Rekolekcje prowadził Ks. Jan Marczewski proboszcz parafii w Słupi k/Jędrzejowa. W rekolekcjach uczestniczyły dzieci i dorośli. 16 grudnia w piątek był dniem spowiedzi rekolekcyjnej. Do spowiedzi przystąpiło w tym roku 848 osób.

Rok 1995

29 stycznia

Zakończyła się wizyta pasterska. Jak zwykle był to czas spotkania duszpasterzy z wiernymi w rodzinnym gronie. W czasie tej wizyty duszpasterze nawiedzili 1302 rodziny. Zamkniętych było 235 mieszkań. Wśród tych którzy nie przyjęli kapłanów w czasie wizyty było w tym roku 21 rodzin innego wyznania - 19 rodzin to Świadkowie Jehowy, 1 rodzina Badaczy Pisma św. i jedna rodzina Zielonoświątkowców. Sakramentalnych małżeństw według obliczeń dokonanych w czasie wizyty jest w parafii1276, zaś niesakramentalnych małżeństw jest 96. Małżeństw rozbitych zgodnie z obliczeniem dokonanym w czasie kolędy jest w parafii 36. W czasie trwania wizyty pasterskiej duszpasterze nie spotkali się z przejawem wrogości czy niechęci do kapłanów, ani do zadań jakie stoją przed parafią a dotyczy to szczególnie budowy kościoła. Wizyta pasterska była okazją do poruszenia sprawy zbliżających się pierwszych Misji parafialnych, które zaplanowane zostały w dniach 30 kwietnia do 7 maja.

29 - 31 marca

W tych dniach dzieci ze Szkoły Podstawowej przeżywały swoje rekolekcje wielkopostne. Spotkania rekolekcyjne odbyły się w trzech grupach o godz. 10:00 , 11:00 i o 12:00. Rekolekcje dla dzieci prowadził Ks. Krzysztof Skorupka - wikariusz z parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaworznie - Byczynie. Ze względu na zbliżający się czas Misji odwołane zostały w tym roku rekolekcje wielkopostne dla dorosłych.

30 kwietnia

Rozpoczynają się pierwsze w historii parafii Misje św. Trudu przeprowadzenia Misji św. podjął się Ks. Krzysztof Seweryn wykładowca homiletyki w Seminarium Duchownym Księży Salwatorianów w Bagnie koło Wrocławia. Do każdej rodziny zostało wysłane zaproszenie na Misje wraz ze szczegółowym programem:

Wdzięczny Ojcu Niebieskiemu
Za misjonarską posługę w Parafii Dobrego
Pasterza , polecam Panu Bogu w modlitwach
Gorliwych Duszpasterzy i Wiernych
Prosząc , aby nie ustali w drodze do pięknych
Celów , które ciągle przed nimi .
Ks. Krzysztof Seweryn SDS

Ks. Krzysztof Seweryn SDS

Zakończenie Misji w Uroczystość Odpustową. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ks. Dziekan dekanatu olkuskiego Ks. Kanoniki Stefan Rogula. Był to jednocześnie dzień wdzięczności Bogu i Księdzu Misjonarzowi za przeżyte pierwsze Misje parafialne.

20 maja

Dzień I Komunii św. w parafii. W tym roku po raz pierwszy Sakrament Eucharystii przyjęło 146 dzieci. I Komunię św. przyjęły dzieci na Mszach św. o godz. 9:00 i o 11:00. Wprowadzana od trzech lat próba ujednolicenia strojów pierwszokomunijnych dzieci zakończyła się w tym roku prawie pełnym sukcesem. Tylko w sześciu przypadkach rodzice na przekór wcześniejszym ustaleniom ubrali dzieci w stroje nie liturgiczne.

1 czerwca

W tym dniu wspólnota parafialna przeżywa historyczną uroczystość - wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła. Rozpoczynając prace budowlane od 8 maja wymurowano część ściany ołtarzowej w którą Ks. Bp Ordynariusz podczas uroczystej Mszy św. dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 17:00 procesjonalnym wyjściem z kaplicy. W czasie tej procesji w otoczeniu mężczyzn, którzy od początku prac budowlanych na placu kościelnym podjęli trud dyżurowania każdego dnia na budowie, niesiono kamień węgielny poświęcony przez Ojca św. w Tarnowie w czasie swojej III pielgrzymki do Polski w roku 1987. Uroczystość Eucharystii rozpoczęła się po dojściu procesji na miejsce. Uroczystą Eucharystię celebrował wraz z kapłanami dekanatu olkuskiego Ks. Biskup w prezbiterium powstającego kościoła. Po homilii wygłoszonej przez Ks. Bpa Adama Śmigielskiego rozpoczęła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego. Na początku Ks. Proboszcz odczytał akt erekcyjny, który następnie podpisali Ks. Bp Ordynariusz, Ks. Stefan Rogula Dziekan dekanatu olkuskiego, Proboszcz i Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu Pan Janusz Dutkiewicz. Następnie umieszczono akt erekcyjny w przygotowanej tulei i wmurowano w ścianę budynku kościoła, a potem umieszczono kamień węgielny. Na zakończenie Mszy św. Ks. Proboszcz podziękował Ks. Biskupowi obecnym kapłanom, przedstawicielom władz rejonowych i miejskich w Olkuszu, przedstawicielom zakładów pracy i instytucji państwowych, a także wszystkim wiernym z parafii gościom przybyłym na uroczystość.  Dla szczególnie zasłużonych przygotowano pamiątkowe dyplomy wydane specjalnie na tę uroczystość, które wręczył Ks. Bp Ordynariusz.

15 czerwca

Uroczystość Bożego Ciała. Uroczystościom przewodniczył Ks. Bp Piotr Skucha, który uczestniczył w procesji Eucharystycznej, a na jej zakończenie, przewodniczył Mszy św., którą odprawił na placu Konstytucji 3- maja. W czasie tej Mszy św. udzielił Sakramentu Bierzmowania 131 uczniom z klas ósmych. Procesję prowadził Ks. Piotr Noga kapelan Księdza Biskupa - rodak olkuski.

13 listopada

Parafia wraz z całym Olkuszem Przeżywała nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej, którą miesiąc wcześniej ks. Prymas Kard. Józef Glemp przywiózł do Polski z Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. Nawiedzenie Figury Matki Bożej Fatimskiej Olkuszu rozpoczęło się o godz. 17:00. Powitaniu i Mszy św. przewodniczył ks. Bp Ordynariusz. O godz. 22:00 wierni z dekanatu olkuskiego zgromadzili się na modlitwie różańcowej połączonej z procesją z Figurą Matki Bożej po rynku olkuskim. Całą noc trwało czuwanie poszczególnych parafii. Nasza parafia czuwała przy figurze Matki Bożej Fatimskiej od godz. 4- ej do 5- ej , a o godz. 13- ej 14 listopada dzieci z naszej parafii przewodniczyły adoracji dzieci całego naszego dekanatu. O godz. 15- ej rozpoczęła się Msza św. w czasie której pożegnano Figurę Matki Bożej Fatimskiej, którą następnie odwieziono do Wolbromia. Wiele osób w czasie nawiedzenia skorzystało z Sakramentu Pokuty , aby wypełnić wezwanie Matki Bożej objawiającej się w Fatimie . Przez cały czas nawiedzenia kościół św. Andrzeja w Olkuszu był miejscem spotkań wiernych z Olkusza i okolic z Figurą Matki Bożej.

26 listopada

Zakończyliśmy prace przy budowie kościoła na rok 1995. Ze względu na wczesne nadejście mrozów nie zdołaliśmy położyć płyty stropowej na drugiej kondygnacji w części zakrystii kościoła. Zabezpieczono wybudowaną część prowizorycznie przed zimą i rozpoczęły się prace wykończeniowe w podziemiach obecnego budynku parafialnego. W podziemiach przewidywane jest urządzenie dwóch małych sal przeznaczonych do spotkań grup modlitewnych parafii jak również kaplica o powierzchni ok. 100 m2

14 - 17 grudnia

Odprawiamy kolejne rekolekcje adwentowe. Przewodniczy w tym roku Ks. Kazimierz Wierkowicz - Proboszcz parafii w Nagłowicach. W rekolekcjach uczestniczyło około tysiąc pięćset osób, tyle osób przystąpiło też do spowiedzi.

Rok 1996

27 stycznia

W tym dniu zakończyła się kolejna wizyta pasterska rozpoczęta 26 grudnia. W czasie tegorocznej kolędy księża nawiedzili 1348 mieszkań. Nie dane było nawiedzić 191 rodzin. W 46 przypadkach odmówiono wizyty. Na terenie parafii 24 domach mieszkają innowiercy. W czterech przypadkach podział wyznaniowy dokonał się wewnątrz rodziny co jest szczególnym dramatem dla tych ludzi. Po zakończeniu wizyty pasterskiej w miarę dokładnie zostało obliczone że na terenie parafii mieszka 5592 ludzi. Deklarujących się jako wiernych jest 5329 osób. Żyją oni w 1255 małżeństwach sakramentalnych i 86 małżeństwach niesakramentalnych. Rodzin rozbitych jest w parafii 32. Wizyta pasterska była okazją do lepszego poznania duszpasterzy z wiernymi, jak również okazją, by lepiej i głębiej spojrzeć na potrzeby wiernych oraz na ich oczekiwania ze strony duszpasterzy. Takie poznanie pomoże podejmować akcje duszpasterskie bardziej odpowiadające potrzebom wiernych.

29 lutego - 1 marca

W tych dniach dzieci ze Szkoły Podstawowej przeżywają rekolekcje wielkopostne. W każdym dniu rekolekcji dzieci spotykały się w trzech grupach. Pierwsza grupa to klasy zerowe - klasy drugie, druga grupa klasy trzecie- piąte , trzecia grupa klasy szóste- ósme. Rekolekcje prowadził ks. Mirosław Kaczmarczyk - wikariusz z parafii Daleszyce w diec. kieleckiej.

31 marca

Niedziela Palmowa jest dniem rozpoczęcia renowacji Misji św. Poniedziałek to dzień spowiedzi. Przez cały dzień spowiadało dziesięciu kapłanów. Chętnych do spowiedzi przez cały dzień było dużo wiernych. Z Sakramentu Pojednania skorzystało około tysiąc pięćset osób. Renowacji Misji św. podjął się ks. Krzysztof Seweryn - Salwatorianin. Prowadząc rok temu Misje św. zyskał sobie w naszej parafii wiele sympatii i pozostawił dobre wspomnienie wśród parafian. Renowacja Misji św. zakończona w Wielką Środę będzie jednocześnie bezpośrednim przygotowaniem do tajemnicy Dni Paschalnych.

Podczas wizytacji kanonicznej
w parafii Dobrego Pasterza w Olkuszu
modliłem się o szczególne błogosławieństwo
Boże dla Ks. Proboszcza
Jego współpracowników oraz Parafian.

Adam Śmigielski Bp

28 kwietnia

Uroczystość Odpustowa połączona z Wizytacją Kanoniczną. Wizytację przeprowadził tak jak w całym Dekanacie olkuskim Ks. Bp sosnowiecki Dr Adam Śmigielski. Ksiądz Biskup był obecny na wszystkich Mszach św., a w międzyczasie odbyły się spotkania z grupami modlitewnymi parafii. Na Mszę św. o godz. 8:00 zgromadziły się Kółka Różańcowe, by po jej zakończeniu spotkać się z Księdzem Bpem na zmianę tajemnic różańcowych i krótką modlitwę. Ksiądz Biskup w swoim słowie do Członkiń Żywego Różańca powiedział o swoim doświadczeniu Modlitwy Różańcowej i zachęcił do systematycznego odmawiania Różańca, jako wielkiej siły pozwalającej każdemu człowiekowi prowadzić życie Dzieci Bożych jak również wspierającej życie parafii.
Na Mszy św. odbyło się Uroczyste wprowadzenie Ks. Bpa do Kaplicy i sprawozdanie Ks. Proboszcza o stanie duchowym i materialnym parafii. Po Mszy św. było spotkanie z Kręgami Rodzin, Zespołem Synodalnym i kandydatami do Akcji Katolickiej. Ks. Biskup zgromadzonym przekazał słowa zachęty do dalszego trwania w tych modlitewnych wspólnotach. O godz. 11:00 Ks. Bp odprawił Mszę św. odpustową z udziałem Księży z dekanatu. Po wspólnym obiedzie odwiedził chorych z parafii: p. Antoninę Lech, p. Teresę Gorgoń, p. Stefana Mączkę, p. Adama Curyło.
O godz. 15:00 Było spotkanie z ministrantami, którzy przyszli ze swoimi rodzicami. Spotkanie było bardzo radosne zakończone wspólnym zdjęciem ministrantów z Ks. Bpem.
W czasie Mszy św. o godz. 16:00 Ks. Bp udzielił Sakramentu Bierzmowania dla młodzieży klas VIII parafii. Przyjęło w tym dniu z rąk Ks. Bpa 127 osób.

29 kwietnia

Rozpoczęliśmy kolejny rok naszej pracy budowie kościoła. Kolejny też rok rozpoczęli służbę dla parafii panowie, którzy podjęli się dyżurów przy budowie. W planie budowy na ten rok wybudowanie części kościoła od strony wejścia do wysokości chóru.

25 maja

Dzień I Komunii św. Dzieci przystąpiły do I Komunii w trzech grupach o godz. 9.00; 11.00 i 13.00. Przystąpiło w tym dniu do I Komunii św. 171 dzieci.

6 czerwca

Uroczystość Bożego Ciała. Tradycyjnie procesja wyruszyła z Kaplicy po Mszy św. o godz. 9:30, a na jej zakończenie Ksiądz Proboszcz odprawił Mszę św. na Pl. Konst. 3-Maja.
Przed wyruszeniem procesji odbyło się poświęcenie dwóch sztandarów. Jeden ufundowały Kółka Różańcowe, drugi młodzież z parafii pielgrzymująca do Loreto na spotkanie z Ojcem św. Sztandar ten ofiarowali jako wotum wdzięczności Bogu za uratowanie z wypadku, któremu ulegli w drodze na Spotkanie Młodzieży Europy.

3 października

W tym dniu odbyło się spotkanie osób, które wyraziły chęć zawiązania Akcji Katolickiej w parafii. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób. Akcja Katolicka na mocy postanowienia Episkopatu Polski została reaktywowana po wielu latach zawieszenia jej działalności przez władze państwowe PRL.

13 października

Dzień 13 października był w diecezji dniem wdzięczności Bogu za dar nawiedzenia Polski przez figurę MB. Fatimskiej. O godz. 21:00 była odprawiona Msza św., a po niej procesja ze świecami. W czasie procesji wierni modlili się na różańcu. W tym także dniu zaproszony był do parafii Dyrektor wydziału Duszpasterstwa Rodzin, ks. Kazimierz Rapacz. Głosząc Słowo Boże przez cały dzień przygotowywał wiernych do duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Owocem pracy ks. Rapacza było przyjęcie w duchowa adopcję poczętych dzieci przez 80 osób.

20 października

Dzień powołaniowy. Gościli w parafii Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego modlili się o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego .

23 października

Spotkanie grupy inicjatywnej Akcji Katolickiej, na którym wyłoniono lidera p. Henryka Bugajskiego.

30 listopada

Zakończenie prac przy budowie na rok 1996. Zgodnie z przyjęty planem na wiosnę został wybudowany fronton kościoła do wysokości chóru. Stało się to dzięki pomocy parafian oraz ich ofiarom, które złożyli na budowę. Ogółem wpłynęło do kasy parafialnej ok. 160.000zł. (1.600.000 starych zł.)

9 grudnia

Wybory do tymczasowego Zarządu POAK. Uczestniczyło 20 osób. Wybrano Prezesa i 6 osobowy zarząd. Parafialnym asystentem jest Ks. Proboszcz.

12 - 15 grudnia

Rekolekcje Adwentowe. Prowadził Ks. Stanisław Parkita - proboszcz w parafii p.w. „Św. Barbary w Olkuszu - Pomorzanach. W rekolekcjach uczestniczyło ok. 1000 osób

Rok 1997

26 stycznia

Zakończenie Wizyty Pasterskiej. Składając sprawozdanie z Wizyty Pasterskiej ks. Proboszcz złożył sprawozdanie o stanie personalnym parafii, także wymiarze życia sakramentalnego. W roku 1996 r. Więc rozdano 64.480 Komunii św. (o 9250 więcej niż w roku poprzednim). Do I Komunii przystąpiło 171 dzieci, Sakrament Chrztu udzielono 50 dzieciom, Sakrament Małżeństwa udzieliło sobie 26 par, a pożegnaliśmy ze wspólnoty 14 osób. Na terenie parafii żyje więc 5600 osób z czego deklarowanych katolików jest 5355, 76 osób to inne wyznania, 5 deklaruje się jako niewierzący, a pozostała część z racji braku z nimi kontaktu nie można określić ich religijnego statusu. Księża w Czasie Wizyty Pasterskiej nawiedzili 1305 rodzin, odmówiło 25 a 218 było zamkniętych. Małżeństw żyjących w Związkach Sakramentalnych jest w parafii 1255, Niesakramentalnych Małżeństw 89. Atmosfera w czasie Wizyty Pasterskiej poza nielicznymi wypadkami była właściwa, a u Cieślów nawet bardzo miła.

3 marca

Rekolekcje dla dzieci. Prowadził w tym roku Ks. Andrzej Żuławiński. Dzieci korzystając z czasu wolnego od zajęć w szkole, jaki przysługuje z racji rekolekcji gromadziły się 3;4 i 5 marca o godz. 9:00; 10:30 i 12:00. Uczestniczyły wszystkie dzieci z parafii - poza nielicznymi wyjątkami. W czasie spotkań rekolekcyjnych wraz z dziećmi uczestniczyli także niektórzy nauczyciele.

16 marca

Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych - prowadził Ks. Stanisław Fert proboszcz z Jaroszowca.W rekolekcjach wzięło udział ok. 1500 osób. Początek 16.03, a zakończenie we wtorek 18.03. Spowiedź w poniedziałek.

16 marca

Przybywa na praktykę duszpasterską alumn naszego Seminarium Duchownego Diakon Józef Oleksy. Będzie pracował w naszej parafii do końca kwietnia.

8 kwietnia

Rozpoczęcie pracy przy budowie. Na ten rok budowy planowane jest zakończenie budowy ścian kościoła. Pomoc przy budowie każdego dnia zapewniło 21 dyżurnych, którzy podzieli się po trzech na każdy dzień.

20 kwietnia

Uroczystość odpustowa. Przez cały dzień głosił Słowo Boże Ks. Janusz Chwast Wikariusz Biskupi ds. Formacji Duchowieństwa. On też celebrował Mszę św. o godz. 11.00 - odpustową. Uroczysta Msza św. była przy udziale księży z dekanatu i okolicy.

26 kwietnia

Pielgrzymka do Rzymu. W dniach 26 kwietnia do 3 maja z parafii wyjechała Pielgrzymka do Rzymu. Większość Pielgrzymów to Kręgi Rodzin, Zespól Synodalny, i Akcja Katolicka.
Był to czas podziwiania piękna zabytków wielu miast włoskich ; Padwy , Florencji, Asyżu, Rzymu, Wenecji, Loreto , ale przede wszystkim czas duchownego wzrastania w pielgrzymowaniu do źródeł chrześcijaństwa . Centralnym a jednocześnie najbardziej wzruszającym punktem pielgrzymki było uczestniczenie w spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas audiencji Generalnej na Placu Św. Piotra w Rzymie - w środę 30 kwietnia Niezapomnianym przeżyciem był również pobyt na cmentarzu żołnierzy polskich na Monte Casino .
Przeżycia i wspomnienia tych dni na długo pozostaną żywe w pamięci pielgrzymów .

17 maja

Uroczystość. I Komunii św. w naszej Parafii Dzieci przeżyły swoją uroczystość podczas Mszy św. o godz. 10.00 i 12.00 . Po raz pierwszy Komunię św. przyjęło 103 uczniów klas II.

29 maja

Boże Ciało. Uroczystości przewodniczył Ks. Bp Piotr Skucha. Przed wyruszeniem procesji Ks. Bp poświęcił sztandar podarowany parafii przez rolników z byłego Kółka Rolniczego „Skalskie" i mieszkańców z ul. Jasnej . Ksiądz Bp przewodniczył procesji Eucharystycznej a na jej zakończenie odprawił Mszę św. w czasie której udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z klas VIII. Przyjęło Sakrament 128 osób.

31 maja - 10 czerwca

"Chrystus wczoraj, dziś i na wieki"
/Hbr .138/

Przeżywamy historyczną V Pielgrzymkę Ojca Św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Jest ona połączona z Kongresem Eucharystycznym we Wrocławiu to najważniejsze wydarzenia w tym roku.
6 czerwca - piątek w spotkaniu z Ojcem Świętym w Zakopanem uczestniczyło 40 osób
8 czerwca - niedziela we Mszy św. na Błoniach w Krakowie wzięło udział ok. 500 osób z naszej parafii Młodzież na to spotkanie pielgrzymowała do Krakowa pieszo.

28 czerwca

W tym dniu wyruszyła pielgrzymka Kółek Różańcowych do miejsc uświęconych pobytem Ojca Św. Jana Pawła II . W Zakopanem pielgrzymi nawiedzili Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, a w Ludźmierzu modlili się u stóp „Gaździny Podhala" w Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej 

29 czerwca

Święto Apostołów Piotra i Pawła. Dzień dziękczynienia Bogu za dar wizyty Ojca Św. w Polsce. Na każdej Mszy św. było śpiewane „Te Deum". Po Mszy św. o godz. 16.00 było wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja do 21.00. Zakończyło się modlitewne czuwanie Apelem Jasnogórskim.

21 sierpnia

Na mocy nominacji Ks. Bpa pełniący posługę kapłańską w naszej parafii przez 5 lat Ks. Henryk Chmieła otrzymał skierowanie do pracy w Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Przegini. Nowy Wikariusz, którego serdecznie witamy pośród nas to Ks. Krzysztof Bujak przyszedł z Pilicy z parafii św. Jana Chrzciciela trzy lata po otrzymaniu święceń kapłańskich.

28 września

Gościł Ks. Ryszard Słowikowski, którego Ksiądz Biskup skierował do pracy misyjnej w diecezji Bertoua w Kamerunie. Ksiądz Słowikowski podzielił się problemami związanymi z Jego pracą misyjną. Ofiary złożone na tacę przeznaczono na potrzeby misyjne Księdza Ryszarda. Życzymy księdzu Ryszardowi wiele siły i błogosławieństwa Bożego w misyjnej pracy do której wkrótce wraca. Tej niedzieli ofiary złożone na tacę przeznaczono na potrzeby misyjne.

8 października

Pierwsze spotkanie osób pragnących śpiewać w chórze parafialnym. Opiekę nad chórem sprawować będzie organista Adam Gęgotek.

16 listopada

Przeżywamy dzisiaj w naszej wspólnocie „Niedzielę Seminaryjną". Obecnym wśród nas Alumnom naszego Seminarium Duchownego dziękujemy za obecność, wspólną z nami modlitwę, za udział w Liturgii i Słowo Boże. Nasz żywy kontakt z przedstawicielami Seminarium Duchownego niech będzie zachętą do stałej modlitwy o powołania do służby Bożej w Kościele.

23 listopada

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - obchodziliśmy niedzielę Akcji Katolickiej. Była to okazja podziękowania członkom Akcji Katolickiej za przygotowanie i przeprowadzenie wszelkich inicjatyw w ciągu minionego roku jak również za udział w Liturgii. Najnowszą inicjatywą Akcji Katolickiej jest pomoc dla mieszkańców wioski Stare Kolnie w woj. Opolskim dotkniętych klęską powodzi. W tym celu po każdej Mszy św. przeprowadzono zbiórkę ofiar.

Na tę niedzielę przypadło także wspomnienie św. Cecylii patronki śpiewu i muzyki kościelnej Był to też dzień okazania wdzięczności dla wszystkich, którzy w naszej wspólnocie podejmują starania o muzyczną oprawę Liturgii. Panu Organiście Adamowi Gęgotkowi, który od początku istnienia parafii towarzyszył spotkaniom liturgicznym i uświetniał je prezentowanym przez Niego wysokim poziomem muzyki, zespołom śpiewających dzieci i młodzieży, za ich wkład w uświetnienie liturgii przez piękny śpiew. Na Mszy św. o godz. 16:00 miał swój występ inauguracyjny chór parafialny. Przy tej okazji Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim, którzy włączyli się do chóru parafialnego i jednocześnie zaprosił innych do wstępowania w ich ślady. Wszystkim z okazji patronalnego święta życzył wielu radości ze wspólnego śpiewania dla chwały Bożej, a w życiu prywatnym wielu sukcesów i opieki Bożej.

11 grudnia

Wczoraj z Olkusza pojechał transport z darami dla powodzian, które częściowo zostały sfinansowane z ofiar zebranych w Uroczystość Chrystusa Króla (2500zł.), resztę darów będzie przekazane w późniejszym terminie. Jednocześnie zostały zawiezione prezenty mikołajowe dary złożone przez dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 9, przygotowane dla dzieci ze wsi Stare Kolnie Dotkniętej klęską powodzi. Te dary zostały zawiezione dzięki Zarządowi Spółki „Inter MAG" która bezpłatnie udostępniła na ten cel transport.

18 - 21 grudnia

Rekolekcje Adwentowe. Przygotowaniu do Świąt Bożego Narodzenia przewodniczył Ks. Ryszard Adrjanek, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Sosnowieckiej. W piątek był dniem spowiedzi. W Rekolekcjach wzięło udział ok. 2000 osób. W dzień spowiedzi rozdano dla ok. 1200 osób Komunię Świętą.

21 grudnia

W wydanym zbiorze informacji o życiu parafii pt. „W Rodzinie Dobrego Pasterza" , który został dostarczony do każdej rodziny Ks. Proboszcz dokonał podsumowania prac materialnych w mijającym roku.
W naszej parafii kończymy kolejny rok pracy. Obejmowała ona wiele dziedzin naszego życia zarówno religijnego jak i społecznego, które mają ważne znaczenie dla wartości duchowych do oceny których na pewno jeszcze wrócimy. Podejmowaliśmy także pracę, która miała na celu ubogacić naszą parafię materialnie. Głównym jej celem przez ten rok i zapewne będzie przez kilka najbliższych to budowanie świątyni dla Boga, dla siebie i przyszłych pokoleń. Podsumowując ten rok pracy należy postawić sobie pytanie: w jaki sposób troszczymy się o tę naszą Bożą budowlę? To co jest najbardziej potrzebne, aby można systematycznie realizować podjęte zadanie to jest przede wszystkim nasza praca i nasze zaangażowanie. Wypada przy tej okazji podziękować wszystkim za pomoc w pracy przy budowie kościoła. Wysyłanie indywidualnych zaproszeń, okazało się bardziej skuteczne i dlatego więcej mężczyzn podejmowało pracę w ciągu tego roku przy budowie.

Serdecznie wszystkim panom i paniom, którzy pracowali na budowie dziękuję. W sposób szczególny jesteśmy winni wdzięczność dla tych, którzy każdego dnia podejmowali to wyzwanie niejednokrotnie za innych i dla innych. Przede wszystkim są to dyżurni, którzy czuwali nad całością budowy. Czuję się zobowiązany podziękować im imiennie wobec całej parafii. Na taką wdzięczność ze strony parafii zasługują panowie: Barański Zdzisław, Czarnota Edward, Drankowski Kazimierz, Gądek Władysław, Gęgotek Mieczysław, Gierczak Jan, Głąb Tadeusz, Głąb Władysław, Kajda Edward, Łydka Józef, Mitka Czesław, Pasternak Jerzy, Piątek Władysław, Piekarz Zdzisław, Piekoszewski Jan, Pocheć Stanisław, Rogala Roman, Szewczyk Jerzy, Trólka Władysław, Trzcionkowski Mieczysław, Wiankowski Stanisław, Żurowski Józef.
Podziękowanie należy się także panom: Sobczykowi Kazimierzowi, Sarbie Markowi, Tokarczykowi Franciszkowi, za wszelką pomoc przy parafii. Dziękuję dla Państwa Smugów za trud wyżywienia kierującym budową.
W dużej mierze dzięki pomocy parafian przy budowie mogliśmy kontynuować nasze dzieło, pomimo, że pogoda w tym roku nie była ku temu sprzyjająca, a do tego doszła choroba Pana Józefa Sołtysika, prowadzącego naszą budowę, któremu też należy się wdzięczność, za jego zaangażowanie w podjętą u nas pracę. Wymienione warunki sprawiły, nie zdołaliśmy do końca wykonać podjętego planu, przyjętego na początku tego roku. Planowaliśmy zakończenie budowy ścian kościoła. Gdyby się to udało od przyszłego roku można by było położyć strop kościoła, który jest w trakcie wykonywania.
Dziękuję wszystkim za ofiary składane na budowę kościoła. W sumie na ten cel złożone zostało 162679 zł. Pieniędzy na tacę wpłynęło 50900 zł., w kopertach zobowiązania złożone przez parafian wyniosły 46910zł., w tym są pieniądze złożone w ciągu roku na wykonanie stopu, o które zwracałem się przed ubiegłoroczną Wizytą Pasterską. Wiele rodzin odpowiedziało pozytywnie na tę prośbę i takie ofiary złożyli. Niektórzy w czasie Wizyty, inni w ciągu roku. Jestem za to wdzięczny. Pieniądze te zostały wpłacone jako zadatek dla firmy, która to wykonuje, ale to niespełna połowa kosztów wykonania wszystkich elementów, dlatego też będąc wdzięczny za każdą ofiarę, ośmielam się przypomnieć o tym dla tych rodzin, które do tej pory nie zdołały tego uczynić. Mam nadzieję, że tegoroczna Wizyta Pasterska będzie okazją, aby już tę sprawę zakończyć.

Ks. Henryk Januchta

Rok 1998

4 stycznia

Z inicjatywy młodzieży z grupy modlitewnej przy parafii otwarta została Biblioteka Parafialną. Będzie ona dostępna w każdą niedzielę od godz. 9.00 do 12.30 i od 17.17.30. W ciągu tygodnia natomiast we wtorki i czwartki w godz. Od 16.00 do 18.00.

11 stycznia

W parafii gościł Ksiądz Kazimierz Rapacz, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin naszej diecezji. Głosząc Słowo Boże przygotował parafię już po raz drugi do Duchowej Adopcji dziecka poczętego.

24 stycznia

Zakończona została Wizyta Pasterska. Nawiedziliśmy 1273 rodziny. Nie dane nam było odwiedzić 223 rodziny, z czego część nie życzyła sobie naszej obecności. Na pewno nie należy mieć zastrzeżeń do innowierców, bo ich wybór decyzję zostawiamy Panu Bogu. Trudno jednak zrozumieć te rodziny, które przecież wcześniej czy później z różnych okazji będą przychodzić do kancelarii parafialnej domagając się pełnych praw przysługujących dla członków wspólnoty parafialnej, zapominając o tym, że są tu także pewne obowiązki, które należy podejmować.
Z naszych obliczeń wynika, że na terenie parafii żyje 1485 rodzin, z czego 1308 to rodziny pełne, a więc są w rodzinie mąż i żona. Niepełnych rodzin jest 155, z czego 38 to rodziny rozbite, a w 22 przypadkach to osoby żyjące samotnie, które nie weszły w związek małżeński.
1395 małżeństw, żyje w związkach sakramentalnych, natomiast 90 w związkach niesakramentalnych. Troską napawa fakt, że w 13 przypadkach nie ma przeszkód do zawarcia związku sakramentalnego, a brak jest tylko dobrej woli, a jeszcze mniej zrozumiała z punktu widzenia ludzi wierzących jest postawa rodzin żyjących bez żadnego związku, których jest w parafii 10.
W czasie Wizyty Pasterskiej zostały złożone ofiary na budowę kościoła w wysokości 28.450 zł. Składam za nie serdeczne Bóg zapłać.
Dla uzupełnienia wszystkich danych statystycznych pragnę jeszcze poinformować, że w roku 1997 zostało ochrzczonych w parafii 49 dzieci, 103 osoby przystąpiło do I Komunii Św, a 128 przyjęło Sakrament Bierzmowania. Zawartych zostało 16 związków małżeńskich, natomiast 18 osób odeszło do wieczności.
Radością napawa fakt stałego wzrostu przyjmowanych Komunii św. W ub. Roku rozdaliśmy jej 76.200 co w porównaniu z rokiem poprzednim zaznacza się wzrost o 11.420.
Cieszy na pewno fakt wzrastającego życia sakramentalnego, bo przecież w Nim jest cała nasza siła i moc pochodząca od Boga, aby lepiej rozwiązywać wszelkie nasze problemy, a przez to więcej dobra zaszczepiać w naszych sercach i rodzinach.

2 lutego

Po Mszy św. o godz. 17.00 w czasie adoracji odbyło się złożenie przyrzeczeń i przyjęcie do Wspólnoty Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przyrzeczenie złożyło 120 osób.

10 lutego

Otwarcie przy parafii Punktu Poradnictwa dla osób dotkniętych problemem nadużywaniem alkoholu. Dyżury są pełnione we wtorki i czwartki od godz. 18.00 - 20.00.
Mogą w nim zasięgnąć porady zarówno osoby bezpośrednio dotknięte tym problemem jak i z najbliższego otoczenia.

14 lutego

Rozpoczęcie kontynuacji pracy przy budowie kościoła. Podjęte plany to zakończenie murowania ścian i przygotowanie elementów konstrukcyjnych do położenia stropu.

29 - 31 marca

Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych. Spowiedź była w poniedziałek 30 marca. W Rekolekcjach wzięło udział ok. 1500 osób, a w dzień spowiedzi przystąpiło do Komunii Św. ok. 1100 osób. Rekolekcjom przewodniczył Ks. Jerzy Miernik proboszcz parafii w Szczekocinach.

3 maja

Dzień Odpustu parafialnego. W czasie Mszy św. o godz. 8.00 i 9.30 głosił Słowo Boże, a także przewodniczył uroczystej Mszy św. o godz. 11.00 Ks. Rektor Sosnowieckiego Seminarium Duchownego Dr Włodzimierz Skoczny. Uroczystość zaszczycił także swoją obecnością Ks. Bp Adam Śmigielski. Przybył On do parafii o godz. 18.00 i o tej godzinie podczas Mszy św. udzielił Sakramentu Bierzmowania 120 osobom.

16 maja

96 dzieci z klas II przystąpiło do I Komunii Świętej. Uroczystość ta była w dwóch grupach. O godz. 10.00 pierwszy raz pełne uczestnictwo we Mszy św. przeżyły dzieci z klasy II a i c; natomiast o godz. 12.00 dzieci z klasy II b i d.

4 czerwca

Rekolekcja Wielkopostne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej. Spotkania dla dzieci były w tych dniach o godzinie 9.00; 10.30 ; 12.00. Rekolekcjom przewodniczył Ks. Ryszard Gęgotek Wikariusz w parafii Św. Katarzyny w Wolbromiu.

5 czerwca

Członkowie Akcji Katolickiej zawieźli do wsi Stare Kolnie prezenty przygotowane przez dzieci z naszej Parafii, które w tym roku przystąpiły do I Komunii św. Upominkami obdarowano w ten sposób 24 dzieci z tej wsi.

7 czerwca

W ramach działania Akcji Katolickiej utworzony stały Zespół Charytatywny przy Akcji Katolickiej.

12 - 14 czerwca

Odbyło się w Rogoźniku Forum Młodych. Z parafii udział w tym spotkaniu młodych z całej diecezji wzięło 50 osób. Aktywność w organizacji Forum młodzież parafii zaznaczyła tworząc pod przewodnictwem Księdza Krzysztofa grupę porządkowych odpowiedzialnych za porządek na polu namiotowym.

26 lipca

Nawiedził parafię Ksiądz Arcybiskup Białostocki, Stanisław Szymecki. 1 czerwca 1990 jako ówczesny Ordynariusz Diecezji Kieleckiej erygował naszą parafię, a 1 września tegoż roku poświęcił plac pod budowę kościoła i obiektów parafialnych. Była to okazja podziękować Ks. Arcybiskupowi za utworzenie naszej parafii i złożyć Mu życzenia z racji 50 - lecia kapłaństwa.
Ksiądz Arcybiskup Stanisław Szymecki odprawił Mszę św. o godz. 18.00 i wygłosił słowo Boże dzieląc się z wiernymi radością z przeżywanego złotego jubileuszu swojego kapłaństwa. Ks. Bpowi towarzyszyli goście Ks. Bp Mieczysław Jaworski - biskup pomocniczy z Kielc i biskup z Włoch. Po Mszy św., Proboszcz i parafianie złożyli Jubilatowi życzenia.

9 sierpnia

Wyruszyła z Olkusza kolejna VII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Z parafii Dobrego Pasterza uczestniczyło w niej 72 osoby.

26 września

Parafianie wraz z innymi mieszkańcami Olkusza uczestniczyli w Pielgrzymce do Białegostoku. Nawiedzili Katedrę, gdzie znajduje się obraz Matki Bożej Miłosierdzia i grób Ks. Michała Sopoćki, duchowego kierownika s. Faustyny Kowalskiej, Apostołki Bożego Miłosierdzia. Była to swego rodzaju rewizyta złożona Ks. Arcybiskupowi Stanisławowi Szymeckiemu, który przebywając w Olkuszu zaprosił na tę pielgrzymkę. Pielgrzymom towarzyszył wikariusz parafii Ks. Krzysztof Bujak.

16 października

W tym dniu przypadała 20 rocznica powołania na stolicę Piotrową Jana Pawła II. Olkusz szczególnie pragnął uczcić tę rocznicę. Z każdej parafii wyruszyły procesje pod krzyż ustawiony na Kopcu Kościuszki. Tam miało miejsce wspólne spotkanie modlitewne. Z parafii Dobrego Pasterza o godz. 16.30 wyruszyła procesja w której wzięło udział ok. 600 osób. Odmawiając po drodze różaniec wierni udali się po Kopiec Kościuszki, aby modlić się w intencji Ojca Świętego.

Rok 1999

21 lutego

Po zakończeniu Wizyty Pasterskiej także i w tym roku Ks. Proboszcz podzielił się pewnymi spostrzeżeniami, które nasuwają się w kontekście oceny życia duchowego parafii.
Rozpoczynając od podsumowania zakończonej Wizyty Pasterskiej, podziękował za godną i prawdziwie chrześcijańską postawę której doświadczyli duszpasterze w dniach trwania Wizyty Pasterskiej. Kapłani nawiedzili 1318 rodziny. Nie dane im było odwiedzić 233 rodziny, z czego część nie życzyła sobie ich obecności. W tym kontekście Ks. Proboszcz powiedział:

Na pewno nie należy mieć zastrzeżeń do innowierców, bo ich wybór decyzję zostawiamy Panu Bogu. Trudno jednak zrozumieć te rodziny, które przecież wcześniej czy później z różnych okazji będą przychodzić do kancelarii parafialnej domagając się pełnych praw przysługujących dla członków wspólnoty parafialnej, zapominając o tym, że są tu także pewne obowiązki, które należy podejmować.

Ks. Henryk Januchta

Po zakończeniu Wizyty pasterskiej zgodnie z obliczeniami wynika, że na terenie parafii żyje 1644 rodzin, z czego 1416 to rodziny pełne, a więc są w rodzinie mąż i żona. Niepełnych rodzin jest 149, z czego 44 to rodziny rozbite, a w 33 przypadkach to osoby żyjące samotnie, które nie weszły w związek małżeński.
1329 małżeństw, żyje w związkach sakramentalnych, natomiast 89 w związkach niesakramentalnych. Troską napawa fakt, że w 13 przypadkach nie ma przeszkód do zawarcia związku sakramentalnego, a brak jest tylko dobrej woli, a jeszcze mniej zrozumiała z punktu widzenia ludzi wierzących jest postawa rodzin żyjących bez żadnego związku, których jest w parafii 9. Decyzja o trwaniu w takim związku w sposób szczególny wpływa na negatywny obraz parafii, gdyż w ogólnej ocenie przyjmuje się, że taka postawa jest areligijna i w wątpliwość poddaje się wiarę tych ludzi, skoro żyją wbrew przyjętym zasadom wiary katolickiej.
W czasie Wizyty Pasterskiej zostały złożone ofiary na budowę kościoła w wysokości 34.515 zł. Proboszcz złożył za te ofiary podziękowanie. Część z tych ofiar zostało przeznaczone na konto zakupu dzwonu, z którego zostały one pożyczone na inwestycje wykonane w ub. roku. Proboszcz poinformował też, że łącznie z ofiarami przekazanymi w czasie kolędy na zakup dzwonu zebranych jest obecnie 19299 zł. Wykonanie dzwonu powierzono Ludwisarni Zbigniewa Felczyńskiego z Taciszowa k/Gliwic.
Dla uzupełnienia wszystkich danych statystycznych Ks, Proboszcz poinformował, że w roku 1998 zostało ochrzczonych w parafii 45 dzieci, 96 osoby przystąpiło do I Komunii Św, a 180 przyjęło Sakrament Bierzmowania. Zawartych zostało 23 związków małżeńskich, natomiast 14 osób odeszło do wieczności.
Wyraził radość, z faktu stałego wzrostu przyjmowanych Komunii św. W ub. 1998 roku rozdano jej 76.800 co w porównaniu z rokiem poprzednim zaznaczył się wzrost o 600.
Proboszcz podkreślił w czasie swojego sprawozdania utrzymanie się na przyzwoitym poziomie życia sakramentalnego, zaznaczając, że w nim jest cała nasza siła i moc pochodząca od Boga, a przez to możemy lepiej rozwiązywać wszelkie nasze problemy, i więcej dobra zaszczepiać w naszych sercach i rodzinach.

1 - 3 marca

Dni Rekolekcji szkolnych w parafii. Dzieci gromadziły się na spotkania rekolekcyjne w trzech grupach o godz. 9.00;10.30 i 12.00. Rekolekcjom przewodniczył ks. Andrzej Żuławiński, wikariusz z Jaworzna.

18 - 21 marca

Czas Rekolekcji Wielkopostnych. Rekolekcje rozpoczęły się 18 marca w czwartek wieczorem. Piątek był dniem spowiedzi rekolekcyjnej. Przybyli kapłani z sąsiednich parafii służyli w Sakramencie Pojednania dla wiernych parafii. Skorzystało z tego Sakramentu ok. 870 wiernych. Rekolekcje zakończyły się w niedzielę 21 marca. Rekolekcjom przewodniczył Ks. Wiesław Balec, proboszcz z parafii Czarnca w diecezji kieleckiej.

4 kwietnia

Wielkanoc. Procesja Rezurekcyjna odbyła się przy dźwięku dzwonu, który został ufundowany dla parafii przez parafian, państwo Barbarę i Juliana Kazibutów z ul. Pakuska. Zgodnie z życzeniem ofiarodawców dzwon nazwano imieniem, św. Agata. Waży on 500 kg. i został odlany przez wytwórnię dzwonów Zbigniewa Felczyńskiego z Taciszowa k/Gliwic. Konstrukcja pod dzwon, została wykonana i ustawiona na placu kościelnym przez firmę „Ilkus", pana Jerzego Miśków z Olkusza.

11 kwietnia

Niedziela Miłosierdzia Bożego. Od tego dnia wprowadzono w parafii comiesięczną Adorację do Miłosierdzia Bożego. Każdego miesiąca będzie ona miała miejsce w III piątek miesiąca. Rozpoczyna się po wieczornej Mszy św. w dolnej kaplicy i kończy się Apelem Jasnogórskim.

8 maja

Dzień I Komunii świętej w parafii. Komunię św. przyjęło 93 dzieci, które przeżyły swoją uroczystość w trzech grupach. O godz. 9.00,11.00 i 13.00. Piękna oprawa liturgiczna to przede wszystkim dzieło Księdza Wikariusza Krzysztofa Bujaka.

30 maja

Uroczystość Bożego Ciała. Uroczystej procesji przewodniczył Ks. Bp Piotr. Skucha. O godz. 9.30 Mszę św. w kaplicy odprawił asystent Księdza Biskupa Ks. Piotr Noga. Po Mszy św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Piotra wyruszyła procesja. Zakończyła się Mszą św. na Placu Konstytucji 3 maja. Podczas Mszy św. Ks. Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania dla młodzieży z klas VIII. Do Bierzmowania przystąpiło 146 osób.

14 czerwca

Dzień niezwykły dla Diecezji Sosnowieckiej. W Sosnowcu odbyło się spotkanie z Ojcem św., który w czasie swojej Pielgrzymki do Ojczyzny odwiedził naszą diecezję. Przygotowania trwały od kilku miesięcy. W parafii Dobrego Pasterza było jedno z centrum szkolenia służby porządkowej. Spotkanie z Ojcem św. poprzedziła Msza św. odprawiana przez kapłanów z całej diecezji, a przewodniczył jej Ks. Arc. Stanisław Nowak Metropolita Częstochowski. Słowo Boże wygłosił Ks. Bp. Gen. Sławoj Głódź. Po Mszy św. przybył na plac spotkania w Sosnowcu-Zagórzu Ojciec św. gorąco witany przez zebranych wiernych. Wśród nich było obecnych ponad tysiąc osób z naszej parafii. Szczególny udział w oprawie liturgicznej spotkania z Ojcem św. miała nasza schola parafialna, która przygotowana przez pana organistę mgra Adama Gęgotka, włączyła się do wspólnego śpiewu dzieci całej diecezji. Z Olkusza w większości dojechali wierni specjalnymi pociągami. Było to zapewne jedno z najważniejszych wydarzeń naszej diecezji.

15 lipca

Przywieziony został do parafii dzwon, który ufundowali parafianie dla uczczenia 20-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Podobnie jak dzwon, który jest już w parafii, odlany został w tej samej wytwórni dzwonów. Nowy dzwon, który otrzymał imię Jan Paweł II i waży 800 kg. Zawieszony będzie po odlaniu trzeciego dzwonu, przed Uroczystością Bożego Narodzenia.

9 sierpnia

Początek kolejnej VIII pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Po Mszy św. o godz. 8.30 w kościele św. Andrzeja odprawianej przez Ks. Bpa Adama Śmigielskiego, pielgrzymi wyruszyli na pielgrzymi szlak. Z parafii wzięło udział w Pielgrzymce 84 osoby.

13 - 20 listopada

W tych dniach odbyła się Dziękczynna Pielgrzymka z Diecezji Sosnowieckiej do Rzymu, jako podziękowanie za wizytę Ojca św. w diecezji. Uczestniczyło w niej 900 wiernych, którzy udali się do Rzymu w 17 autokarach. Pielgrzymi spotkali się z Ojcem św. 17 listopada w czasie Audiencji Generalnej. Wśród uczestników byli też pielgrzymi z naszej parafii.

16 - 20 grudnia

Parafia w tych dniach przeżywała Rekolekcje Adwentowe. Przewodniczył rekolekcjom Ks. Janusz Bochenek, diecezjalny duszpasterz ruchu „Światło-Życie". W rekolekcjach uczestniczyło ok. 800 wiernych.

24 grudnia

Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. O godz. 24 zgromadzeni wierni rozpoczęli w jedności z Ojcem świętym „Rok Jubileuszowy". Tak jak to było naszym pragnieniem, na rozpoczęcie uroczystej Mszy św. śpiewie kolędy „Wśród nocnej ciszy" towarzyszył dźwięk trzech dzwonów, które zawisły przed świętami na przygotowanej dzwonnicy. Trzeci dzwon o wadze 250 kg. otrzymał imię „Maryja" i został ufundowany podobnie jak pierwszy przez rodzinę państwa Kazibutów.

Rok 2000

20 lutego

Jak każdego roku po zakończeniu Wizyty Pasterskiej ksiądz proboszcz dokonał jej podsumowania, łącząc ze sprawozdaniem za ubiegły rok. Księża nawiedzili 1311 rodzin. Zamkniętych było 206 mieszkań, z czego część ich mieszkańców nie życzyła sobie Obecności kapłanów w swoim domu. Jak wynikło z obliczeń, na terenie parafii żyje 1621 rodzin, z czego 1380 to rodziny pełne, a więc są w rodzinie mąż i żona. Niepełnych rodzin jest 241, z czego 55 to rodziny rozbite, a w 28 przypadkach to osoby żyjące samotnie, które nie weszły w związek małżeński. 1290 małżeństw, żyje w związkach sakramentalnych, natomiast 90 w związkach niesakramentalnych. Ksiądz proboszcz wyraził troskę o te rodziny, które nie mają przeszkód do zawarcia związku sakramentalnego, a brak jest tylko dobrej woli. W parafii takich rodzin jest 14. Jeszcze mniej zrozumiała z punktu widzenia ludzi wierzących - stwierdził ksiądz proboszcz - jest postawa rodzin żyjących bez żadnego związku, których jest w parafii 8.  W czasie Wizyty Pasterskiej zostały złożone ofiary na budowę kościoła w wysokości 37.480 zł.
Dla uzupełnienia wszystkich danych statystycznych proboszcz poinformował, że w roku 1999 zostało ochrzczonych w parafii 45 dzieci, 93 osoby przystąpiło do I Komunii Św, a 146 przyjęło Sakrament Bierzmowania. Zawartych zostało 25 związków małżeńskich, natomiast 14 osób odeszło do wieczności. W ubiegłym roku rozdanych zostało 78.000 Komunii świętych co w porównaniu z rokiem poprzednim zaznacza się wzrost o 850. Odnośnie planów związanych z dalszą budową naszego kościoła, ksiądz proboszcz poinformował, że w tym roku planowane jest zamknięcie budynku kościoła, a wiec przykrycie go, wstawienie okien i drzwi. Proboszcz przekazał też pragnienie Księdza Biskupa odprawienia Pasterki Bożonarodzeniową w nowym kościele. Poinformował też, zostaną wprowadzone pewne zmiany dotyczące formy przekazywania ofiar na budowę kościoła, a mianowicie; będą wysyłane do grupy rodzin koperty, do których będziemy mogli włożyć dobrowolną ofiarę. Później zostanie ona przekazana na tacę. W najbliższym czasie takie listy będą przekazane do rodzin, a ofiary zebrane zostaną wykorzystane na zapłacenie zobowiązania za wykonanie stropu na kościół. Częstotliwość wysyłania takich kopert będzie podyktowana potrzebami związanymi z wydatkami na budowę kościoła.

13 marca

Rozpoczęcie trzydniowych Rekolekcji Wielkopostnych dla dzieci Szkoły podstawowej i uczniów Gimnazjum. Spotkania Rekolekcyjne były w trzech grupach o godz. 9.00; 10.30 i 12.00. Rekolekcjom przewodniczył Ks. Karol Zegan, student na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

9 kwietnia

Ks. Stanisław Straż proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela w Sosnowcu rozpoczął Wielkopostne Rekolekcja parafialne. Rekolekcje odbywały się przez trzy dni. Skorzystało z rekolekcji ok. 1000 wiernych.

13 maja

Dzień I Komunii św. w parafii. Dzieci przystąpiły po raz pierwszy do Sakramentu Eucharystii w trzech grupach o godz. 9.00;11.00 i 13.00. I komunię przyjęło w tym roku 96 dzieci.

14 maja

Odpust parafialny. Uroczystość patronalna parafii połączona z dziesięcioleciem jej ustanowienia. Uroczystości przewodniczył Ksiądz Biskup, który był obecny przez cały dzień. Głosił Słowo Boże na wszystkich Mszach świętych i przewodniczył Eucharystii o godz. 11.00. Przed rozpoczęciem tej Mszy św. Ks. Bp dokonał poświęcenia dzwonów. Po Mszy świętej spotkał się z fundatorami dwóch dzwonów, państwem Kazibutów, jak również z ich wykonawcą panem Zbigniewem Felczyńskim, który przybył na tę uroczystość. Ksiądz Biskup przewodniczył także Mszy św. o godz. 18.00 w czasie której udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z klas VIII. W tym roku przystąpiło tego Sakramentu 181 osób.

4 czerwca

Olkusz odwiedziła grupa osób z miasta Schwalbach w Niemczech, które jest miastem partnerskim. Wśród gości był proboszcz parafii św. Pankracego, Herman Józef Kändler.
O godz. 9.30 duża grupa gości wraz ze swoim duszpasterzem uczestniczyła w naszej parafii we wspólnej Mszy św. Wspólna modlitwa miała też charakter ekumeniczny, gdyż wielu jej uczestników należy do Kościoła Ewangelickiego. Ks. Kändler wyraził pragnienie ufundowania przez jego parafię daru do naszego nowego kościoła. Ostatecznie ustalono, że będą to organy elektronowe.

9 sierpnia

Po raz kolejny grupa wiernych z parafii w liczbie 84, rozpoczęła Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Pielgrzymi szli w grupie Biało-Niebieskiej razem z wiernymi z parafii św. Maksymiliana w Olkuszu.

19 sierpnia

W Rzymie trwają spotkania w związku z XV Światowym Dniem Młodzieży. Ze względu na Rok Jubileuszowy to spotkanie ma szczególnie uroczysty charakter. Wśród uczestników jest także grupa młodzieży z naszej parafii wraz z wikariuszem Ks. Krzysztofem Bujakiem.

14 - 15 października

Światowy dzień Rodzin w Rzymie. Grupa wiernych z parafii razem z księdzem Proboszczem uczestniczyli w tym spotkaniu. W czasie tej pielgrzymki do Rzymu nawiedzili także wystawiony „Całun Turyński",, a z wielu innych miejsc pielgrzymowali do San Giovanni Rotondo, miejsce życia bł. Ojca Pio.

11 listopada

W tym dniu odbyła się z parafii pielgrzymka do kościoła św. Andrzeja, który został przez Księdza Biskupa wyznaczony jako jedna ze stacji jubileuszowych. O godz. 13.30 wierni ze swoimi duszpasterzami wyruszyli z kaplicy parafialnej i w atmosferze modlitwy udali się do kościoła św. Andrzeja. O godz. 14.00 uczestniczyli we wspólnej Eucharystii, a po Niej w adoracji Najświętszego Sakramentu. Czas adoracji wypełniły modlitwy jubileuszowe w celu uzyskania odpustu zupełnego związanego z Rokiem Jubileuszowym.

17 grudnia

Rozpoczęcie Rekolekcji Adwentowych. Rekolekcjom przewodniczył ks Wiesław Wróbel - wikariusz z Ogrodzieńca. W Rekolekcjach wzięło udział ok. 900 osób.

24 grudnia

Wigilia Narodzenia Pańskiego. Uroczystej Pasterce przewodniczył ksiądz Biskup Diecezjalny Adam Śmigielski, co było jego pragnieniem wyrażonym na początku tego roku. Dzięki dużemu i ofiarnemu zaangażowaniu parafian w pracy przy budowie kościoła, Pasterka mogła się odbyć w nowym kościele. Co prawda, wnętrze jego jest jeszcze nie ukończone, ale został przykryty, zabezpieczone okna, wstawione drzwi stworzyły możliwość urządzenia w nim uroczystej Mszy św. na rozpoczęcie świętowania Bożego Narodzenia. Uczestniczyło w Pasterce ok. 2000 wiernych, którzy razem z Księdzem Biskupem i duszpasterzami dziękowali Bogu za dar spotkania w nowej świątyni w Roku Jubileuszowym. Na koniec Mszy św. przedstawiciele parafii złożyli Księdzu Biskupowi podziękowanie i życzenia imieninowe.

Rok 2001

28 stycznia

Zakończona Wizyta Pasterska stała się okazją do złożenia przez Księdza Proboszcza sprawozdania z jej przebiegu i podsumowania roku ubiegłego. Proboszcz podziękował dla wszystkich parafian za miłe przyjęcie oraz za godną i prawdziwie chrześcijańską postawę, której doświadczyli duszpasterze w dniach trwania Wizyty Pasterskiej. Kapłani nawiedzili 1244 rodziny. Nie dane im było odwiedzić 227 rodzin
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że na terenie parafii żyje 1625 rodzin, z czego 1378 to rodziny pełne, a więc są w rodzinie mąż i żona. Niepełnych rodzin jest 165, z czego 56 to rodziny rozbite, a w 29 przypadkach to osoby żyjące samotnie, które nie weszły w związek małżeński.
1271 małżeństw, żyje w związkach sakramentalnych, natomiast 84 w związkach niesakramentalnych. Wśród nich 15 małżeństw nie ma przeszkód do zawarcia związku sakramentalnego, a 8 rodzin żyje bez żadnego związku. Ksiądz proboszcz polecił modlitwie tych wszystkich, którzy ze złej woli nie chcą żyć po katolicku. Dotyczy to tych rodzin niesakramentalnych, które mogą zawrzeć Sakrament Małżeństwa.
W czasie Wizyty Pasterskiej zostały złożone ofiary na budowę kościoła w wysokości 21.280 zł.
Dla uzupełnienia danych statystycznych proboszcz poinformował, że w roku 2000 zostało ochrzczonych w parafii 44 dzieci, 96 osoby przystąpiło do I Komunii Św, a 181 przyjęło Sakrament Bierzmowania. Zawartych zostało 25 związków małżeńskich, natomiast 27 osób odeszło do wieczności.
W ubiegłym roku rozdano 78.200 Komunii św.
Odnośnie planów związanych z dalszą budową naszego kościoła, ksiądz proboszcz poinformował, że w tym roku planowane są prace związane z wstawieniem okien, położeniem tynku na stropie kościoła, a jeżeli pozwolą nam warunki finansowe budowa frontonu kościoła, gdyż to warunkuje właściwe pokrycie dachu. Poinformował że nadal będzie podtrzymany sposób składania ofiar na budowę kościoła gdyż w ubiegłym roku dzięki tej formie ofiary wzrosły o ponad 100%.

6 marca

Początek Rekolekcji Wielkopostnych dla dzieci Szkoły Podstawowej i Uczniów Gimnazjum. Rekolekcjom przewodniczył Ks. Piotr Jarosz, wikariusz w parafii Bodzentyn w diecezji kieleckiej. Spotkania Rekolekcyjne odbywały się w trzech grupach o godz. 9.00;10.30 i 12.00. Rekolekcjonista razem z księdzem Krzysztofem zatroszczyli się w czasie rekolekcji o piękną oprawę muzyczną.

29 marca

Rozpoczęcie rekolekcji Wielkopostnych dla dorosłych. Rekolekcjom przewodniczył Ojciec Leszek Gajda - Redemptorysta, pochodzący z parafii. Początek był we czwartek, o godz. 8.30. Taki program został wprowadzony po raz pierwszy. 31 marca w sobotę na godz. 11.00 zostały zaproszone osoby chore i starsze. Młodzież z parafii ofiarowała swoją pomoc dla tych, których trzeba było przywieźć do kościoła na wózkach inwalidzkich. W czasie Mszy św. udzielony został Sakrament Chorych. Przyjęło ten sakrament ok. 70 osób. Zakończenie rekolekcji miało miejsce w niedzielę 1 kwietnia.

6 maja

Niedziela Dobrego Pasterza. Uroczystość Odpustu Parafialnego. Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczył i wygłosił Słowo Boże Ks. Kanonik Stanisław Sapilewski - proboszcz parafii i Dziekan Dekanatu p.w. św. Katarzyny w Wolbromiu. Razem z wiernymi modlili się w czasie Uroczystej Eucharystii kapłani z sąsiednich parafii.

19 maja

Uroczystość I Komunii św. w parafii. Podobnie jak w poprzednich latach I komunia odbyła się w trzech grupach o godz. 9.00;11;00 i 13.00. Każdą z grup stanowiły dzieci jednej klasy. Dzięki temu każda grupa ustawiona była w jednym rzędzie przed samym ołtarzem. Za nimi w ławkach siedzieli rodzice, a dalej przybyli goście. Bardzo starannie przygotowana przez księdza Krzysztofa oprawa liturgiczna nadała całej uroczystości podniosły charakter.

10 czerwca

W niedzielę 10 czerwca 2001 r. został wprowadzony nowy sposób przyjmowania Komunii św. podczas Mszy Świętych. Od tej pory do Komunii św. będziemy podchodzić procesjonalnie, a więc idąc dwójkami przez środek kaplicy do ołtarza. Ciało Chrystusa przyjmować będziemy w pozycji stojącej, wskazane jest by wcześniej przyklęknąć. Jeżeli przyklęknięcie sprawia komuś trudność, można się tylko skłonić.

14 czerwca

Oddział Akcji Katolickiej przy naszej parafii wraz z Dyrekcją Gimnazjum Nr 4 zaprosiły dzieci do wzięcia udziału w szkolnym konkursie na pracę pisemną lub plastyczną pod hasłem: „Prymas Tysiąclecia". Termin składania prac to 31 października, a rozstrzygnięcie konkursu - 15 listopada.

14 czerwca

W dniu uroczystości Bożego Ciała miało miejsce podsumowanie i zakończenie Wizytacji Kanonicznej parafii. W tym dniu w naszej parafii gościł Ks. Bp Piotr Skucha. Przybył on na Mszę św. o godz. 9.30. Po Mszy św. Ks. Biskup poprowadził procesję Eucharystyczną, a na jej zakończenie przewodniczył Mszy św., w czasie której dokonał podsumowania Wizytacji Kanonicznej parafii. Procesja rozpoczęła się w kaplicy, a zakończyła Mszą św. w nowym kościele. Jej trasa była inna niż zwykle. Wiodła z kaplicy w stronę autostrady, następnie ulicami Nowowiejską, Witosa, Wiejską i Ks. Kard. Wyszyńskiego - do kościoła.

9 - 13 sierpnia

Jak co roku odbyła się Pielgrzymka na Jasną Górę. Jej hasłem były słowa „Wypłyń na głębię". Wraz z dwoma tysiącami pielgrzymów szli do Częstochowy także nasi parafianie.

13 października

W sobotę miała miejsce rocznica ostatniego objawienia Matki Bożej w Fatimie. Uczciliśmy ten dzień poświęcając figurę Matki Bożej Fatimskiej, przywiezioną z Fatimy. Ufundowały ją dla parafii Koła Żywego Różańca. Poświęcenie miało miejsce podczas Mszy św. o godz. 17.00. Następnie odbyła się procesja ze świecami, w trakcie której licznie przybyli wierni odmawiali różaniec.

14 października

W niedzielę przybyli do naszej parafii przedstawiciele Sosnowieckiego Seminarium Duchownego. Wraz z nimi modliliśmy się w intencji tych, którzy przygotowują się do pracy w Kościele Chrystusowym, aby służyć swoim kapłaństwem. Niedziela seminaryjna powinna być dla nas wszystkich przypomnieniem o potrzebie nieustannej modlitwy w intencji nowych powołań do służby Bożej.

18 listopada

Gościliśmy tego dnia w naszej wspólnocie parafialnej panią Lucynę Kapralską-Pitrę - śpiewaczkę operową. Ubogacała ona swoim śpiewem wszystkie spotkania liturgiczne, a po Mszy św. ogodz.17.00 dała koncert pieśni religijnych. Dziękujemy jej za obecność i pomoc w głębszym przeżywaniu naszego spotkania z Bogiem.

9 grudnia

Ksiądz Proboszcz przedstawił wiernym sprawozdanie z prac wykonywanych przy budowie kościoła oraz z wydarzeń dotyczących naszej parafii. W tym roku, prace koncentrowały się na przyozdabianiu wnętrza świątyni, jak również na budowie tego, co i w zewnętrznym wyglądzie będzie nadawać jej godnego piękna.
Z satysfakcją trzeba przyznać, że udało się zrealizować przyjęty na początku roku plan, który przewidywał wstawienie okien i przyozdobienie stropu kościoła w nawie głównej i poprzecznym transepcie. Prace z tym związane były trudne i bardzo żmudne. Problem stanowiła wysokość i przymocowanie do stropu belek, które tworzyć miały bardzo efektownie wyglądające kasetony. Kolejną czynnością było wstawienie żeliwnych okien. Decydując się, po konsultacji z osobami kompetentnymi, na ten typ materiału do ich wykonania, trzeba było wziąć pod uwagę jego trwałość i w przyszłości małe nakłady konserwacyjne. W żeliwnych ramach są osadzone zespolone szyby, które w pełni zabezpieczają przenikanie zimna do wnętrza, a w przyszłości będą również zabezpieczeniem wewnętrznych okien ozdobionych witrażami. Następnym elementem architektury kościoła, który wykonano, była konstrukcja pod wieżyczkę. Została ona zamontowana dzięki zaangażowaniu niektórych parafian, choć w tegorocznych planach nie brano tego wcześniej pod uwagę. Wieżyczkę wieńczy krzyż - dzieło pracowników koksowni "Przyjaźń". Do wykonania pozostały jeszcze pewne elementy ozdobne wieżyczki, które nadadzą jej właściwy wygląd. W bieżącym roku prowadzone były także prace blacharskie. Zakupiono 1 tonę blachy miedzianej, z której blacharze wykonali część rynien zamontowanych na górnej części dachu i przygotowali dalsze elementy do jego pokrycia i zabezpieczenia przed wodą i śniegiem. Ze względu na opady śniegu prace blacharskie zostały przerwane. Wszystkie powyższe inwestycje wiązały się z dużymi nakładami finansowymi. Jednak dzięki ofiarności parafian środki materialne były wystarczające. Do kasy parafialnej wpłynęło w tym roku 258134 zł. Na tę sumę złożyły się ofiary na tacę w wysokości 82131 zł., ofiary z wizyty pasterskiej - 21200 zł oraz ofiary składane w innej formie -136540 zł. Pozostałe pieniądze to dary ofiarodawców spoza parafii.
Suma wydatków związanych z budową kościoła i bieżącym funkcjonowaniem parafii zamknęła się w kwocie 256948 zł.
Ksiądz Proboszcz serdecznie podziękował za przekazane ofiary. Nie zapomniał też o tych, którzy zgłaszali się by pracować przy budowie kościoła. To ich zaangażowanie sprawiło, że można było wszystkie wymienione wcześniej prace wykonać. Na szczególne podziękowanie zasługują panowie dyżurni, którzy, jak w minionych latach, przychodzili każdego dnia, aby służyć pomocą przy budowie, a także ci , którzy stawiali i rozbierali rusztowania, montowali okna, wykonywali i montowali wieżyczkę, czy zakładali instalację elektryczną. Słowa wdzięczności zostały też skierowane do państwa Smugów, którzy podjęli się wyżywienia pracowników.

16 grudnia

Rozpoczynamy dzisiaj Rekolekcje Adwentowe. W tym roku naszym rekolekcyjnym spotkaniom z Bogiem będzie przewodniczył ksiądz Artur Seweryn, wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Jaworznie. Szczegółowy program Rekolekcji każda rodzina otrzymała wraz z Biuletynem Parafialnym.

24 - 26 grudnia

Eucharystię podczas całych świąt Bożego Narodzenia przeżywaliśmy uroczyście gromadząc się w naszym nowym kościele. Jak co roku w wigilijną noc spotkaliśmy się o godz. 23.30 na modlitewnym czuwaniu, by następnie o 24.00 rozpocząć świętowanie Narodzenia Pańskiego. Ofiary zebrane podczas Pasterki zostały przekazane na Fundusz Życia.

Rok 2002

2 lutego

W odpowiedzi na orędzie fatimskie, wzywające nas do poświęcenia siebie samych i naszych rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi, zapoczątkowaliśmy nabożeństwa pierwszych sobót. Odtąd odbywać się one będą w każdą pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy Św. o godzinie 17.00. Mamy nadzieję, że nabożeństwa te, tak jak dziś, zawsze gromadzić będą wokół figury Matki Bożej Fatimskiej, wielu parafian.

17 lutego

Dzisiaj Ksiądz Proboszcz podzielił się z nami spostrzeżeniami z Wizyty Pasterskiej. Przypomniał, że ma ona na celu spotkanie się, przede wszystkim na płaszczyźnie duszpasterskiej, każdej rodziny z kapłanami. Wyraził też serdeczne podziękowania wielu rodzinom i osobom za godną i prawdziwie chrześcijańską postawę wobec duszpasterzy.
Kapłani nawiedzili 1286 rodzin. Nie było im dane odwiedzić 207 rodzin, z czego część nie życzyła sobie ich obecności. Na pewno nie należy mieć zastrzeżeń do innowierców, bo ich wybór i decyzję zostawiamy Panu Bogu. Trudno jednak zrozumieć te rodziny, które przecież przy różnych okazjach będą przychodzić do kancelarii parafialnej, domagając się pełnych praw przysługujących członkom wspólnoty parafialnej, a które teraz nie pamiętają o tym, że z przynależności do tej wspólnoty wynikają też pewne obowiązki. Z obliczeń wynika, że na terenie parafii żyje 1640 rodzin, z czego 1377 to rodziny pełne (są w rodzinie mąż i żona). Niepełnych rodzin jest 167, z czego 61 to rodziny rozbite, a w 35 przypadkach to osoby żyjące samotnie, które nie weszły w związek małżeński. 1271 małżeństw żyje w związkach sakramentalnych, natomiast 93 w związkach niesakramentalnych. Troską napawa fakt, że w 15 przypadkach nie ma przeszkód do zawarcia związku sakramentalnego, a 9 rodzin żyje bez żadnego związku.
W parafii jest zameldowanych 5477 osób, natomiast tych, których można uznać za należących do parafii jest 5248. 229 osób nie deklaruje swojej przynależności do parafii.
W czasie Wizyty Pasterskiej zostały złożone ofiary na budowę kościoła w wysokości 18.350 zł.
Dla uzupełnienia danych statystycznych Ksiądz Proboszcz poinformował, że w roku 2001 zostało ochrzczonych w parafii 33 dzieci, 61 osób przystąpiło do I Komunii Św. Zawarto 24 związki małżeńskie, a 17 osób odeszło do wieczności. W ubiegłym roku rozdano 78.500 Komunii św. Cieszy na pewno fakt utrzymującego się na przyzwoitym poziomie życia sakramentalnego, bo przecież w Nim jest cała nasza siła i moc pochodząca od Boga, a przez to możemy lepiej rozwiązywać wszelkie problemy i więcej dobra zaszczepiać w naszych sercach i rodzinach. Ksiądz Proboszcz zapoznał nas także z planami dotyczącymi dalszej budowy kościoła. W zamierzeniach są prace związane z tynkowaniem kościoła, pokryciem górnej części dachu, wstawieniem pozostałych okien oraz drzwi wewnętrznych, położeniem instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej, ociepleniem stropu kościoła.

17 - 19 lutego

W tych dniach odbywały się Rekolekcje Wielkopostne dla młodzieży gimnazjalnej. Prowadził je ksiądz Ryszard Gęgotek.

25 - 27 lutego

Miały swoje rekolekcyjne spotkania dzieci ze szkoły podstawowej. Rekolekcjom przewodniczył ksiądz Ryszard Gęgotek.

14 - 17 marca

Czas parafialnych Rekolekcji Wielkopostnych, czas odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. Spotkania rekolekcyjne poprowadził ksiądz Wojciech Stach, kapelan jednego ze szpitali w Sosnowcu. Stały się one dla wielu z nas okazją, by na nowo powiedzieć Bogu, że pomimo słabości i grzechów pragniemy być Mu wierni i coraz bardziej Go kochać.

31 marca

Łączymy się duchowo ze wspólnotą parafialną w Schwalbach, dzięki której możemy cieszyć się nowymi organami. Odtąd, tak jak dziś, instrument ten będzie towarzyszył naszym spotkaniom liturgicznym. W odpowiednim czasie postaramy się przekazać podziękowanie Księdzu Proboszczowi Józefowi Kändlerowi, który był inicjatorem tego daru. Pamiętajmy o naszych ofiarodawcach w modlitwie przed Bogiem, wypraszając dla nich Jego błogosławieństwo.

24 kwietnia

Nasza parafia przeżywa dzisiaj uroczystość odpustową. Oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi Dobremu Pasterzowi .Dzień ten, to przede wszystkim dzień szczególnej Łaski Bożej - w uroczystość odpustu parafialnego każdy z nas może dostąpić darowania kary za grzechy, dopełniając zwykłych warunków, a są to: przyjęcie Komunii Świętej i modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Słowo Boże głosił i modlił się z nami w tym szczególnym dniu ksiądz Marek Sołtysiak - profesor Sosnowieckiego Seminarium Duchownego.

25 maja

Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 48 dzieci.

30 maja

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa - Boże Ciało. W tym dniu uczniowie klas trzecich naszego Gimnazjum przyjęli Sakrament Bierzmowania z rąk JE Księdza Biskupa Piotra Skuchy, który przewodniczył także procesji Bożego Ciała. Trasa procesji, jak w ubiegłym roku, wiodła z kaplicy w stronę autostrady, następnie ulicami: Nowowiejską, Witosa, Wiejską i Ks. Kard. Wyszyńskiego by zakończyć się w kościele.

30 czerwca

Do Olkusza przybyła wraz z księdzem Józefem Kändlerem młodzież ze Schwalbach. Podczas wspólnej Eucharystii o godz. 11.00 Ksiądz Proboszcz Henryk Januchta i Ksiądz Proboszcz Józef Kändler dokonali poświęcenia organów, które wcześniej ofiarowali Parafii nasi niemieccy przyjaciele. Spotkanie z przybyłymi ze Schwalbach gośćmi było dobrą okazją, by osobiście podziękować im za wspaniały dar. Zakończył je koncert organowy w wykonaniu pana Jarosława Kagańca.

9 sierpnia

Tego dnia wyruszyła po raz kolejny Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymi wędrowali do Jasnogórskiej Pani pod hasłem: „Zacznij na nowo od Chrystusa". Jak co roku w tych swoistych „rekolekcjach w drodze" uczestniczyli też nasi parafianie.

14 sierpnia

Gościliśmy, udzielając dwóch noclegów, grupę młodzieży z Czortkowa na Ukrainie. Młodzi ludzie, pod opieką ojca dominikanina Jana Piątkowskiego, zmierzali na rowerach do Krakowa na spotkanie z Ojcem Świętym. 15 sierpnia ojciec Jan głosił podczas Mszy Św. Słowo Boże, a młodzież kwestowała przed kościołem na potrzeby odbudowy zniszczonych świątyń na Ukrainie.

18 sierpnia

Jednoczyliśmy się w modlitwie z uczestnikami spotkania z Janem Pawłem II na Błoniach krakowskich. Wsłuchiwaliśmy się uważnie w słowa, które skierował do nas Ojciec Święty - to przecież głos Chrystusa, który przez Niego mówi do nas.

14 września

W tym dniu wierni z dekanatu olkuskiego pielgrzymowali do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wśród pielgrzymów byli także wierni z naszej parafii. O 9.00 odbyła się wspólna Msza Święta, koncelebrowana przez kapłanów dekanatu olkuskiego, po której wspólnie modlono się na Kalwaryjskich Dróżkach.

29 września

Przeżywaliśmy w naszej parafii niedzielę Akcji Katolickiej. Z tej okazji gościł wśród nas ks. Walusiak, który prowadzi ośrodek dla osób uzależnionych w diecezji bielsko - żywieckiej. Dziękujemy naszemu gościowi za podzielenie się z nami doświadczeniami ze swojej pracy. Będziemy je zapewne mogli wykorzystać w trudnym dziele wychowania naszych dzieci oraz młodzieży.

4 - 7 grudnia

W tych dniach przeżywaliśmy Rekolekcje Adwentowe. Przewodniczył im ks. Andrzej Górka, student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który od kilku lat służy w naszej parafii pomocą duszpasterską.

Rok 2003

26 stycznia

Tej niedzieli Ksiądz Proboszcz podsumował tegoroczną wizytę pasterską. Powiedział:

Nawiedziliśmy 1373 rodziny. Nie było nam dane odwiedzić 198 rodzin, z czego 54 nie życzyły sobie naszej obecności. Na pewno nie należy mieć zastrzeżeń do innowierców, bo ich wybór zostawiamy Panu Bogu. Trudno jednak zrozumieć te rodziny, które przecież wcześniej, czy później, z różnych okazji będą przychodzić do kancelarii parafialnej, domagać się pełnych praw przysługujących członkom wspólnoty parafialnej, zapominając o tym, że są także pewne obowiązki, które powinni podejmować.
Z naszych obliczeń wynika, że na terenie parafii żyje 1626 rodzin, z czego 13667 to rodziny pełne, a więc są w rodzinie mąż i żona. Niepełnych rodzin jest 171, z czego 60 to rodziny rozbite, a w 29 przypadkach to osoby żyjące samotnie, które nie weszły w związek małżeński.
1273 małżeństw żyje w związkach sakramentalnych, natomiast 93 w związkach niesakramentalnych. Troską napawa fakt, że w 15 przypadkach nie ma przeszkód do zawarcia związku sakramentalnego, a 9 rodzin żyje bez żadnego związku.
W obrębie parafii mieszka 5424 osoby, natomiast tych, których można uznać za należących do parafii jest 5260. 164 nie deklaruje swojej przynależności do parafii.
W czasie wizyty pasterskiej zostały złożone ofiary na budowę kościoła w wysokości 20.350 zł. Składam za nie serdeczne Bóg zapłać. Dla uzupełnienia wszystkich danych statystycznych pragnę jeszcze poinformować, że w roku 2002 w parafii zostało ochrzczonych 24 dzieci, 48 dzieci przystąpiło do I Komunii Św., Sakrament Bierzmowania przyjęło 143 osoby, zawartych zostało 20 związków małżeńskich, natomiast 18 osób odeszło do wieczności. W ubiegłym roku rozdaliśmy 78.600 Komunii św.

10 - 12 marca

W tym okresie (poniedziałek, wtorek i środa) dzieci naszej Szkoły Podstawowej i uczniowie gimnazjum przeżywały swoje Rekolekcje Wielkopostne.

10 - 13 kwietnia

Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych. Przewodniczył im ks. dr Jan Nowak, profesor Seminarium Duchownego w Kielcach.

11 maja

Uroczystość Odpustowa w parafii. Główna Msza św. rozpoczęła się o godz. 12.00. Celebrował ją Ks. Dziekan kan. Stefan Rogula, a przez cały dzień głosił Słowo Boże ks. Paweł Brańka, Dyrektor Wydziału Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu.

24 maja

W tym dniu, Sakrament Bierzmowania z rąk Ks. Bp Adama Śmigielskiego, przyjęło 158 uczniów naszego Gimnazjum

31 maja

W sobotę 31 maja obchodziliśmy Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. O godz. 11.00 46 dzieci klas II przystąpiło po raz pierwszy do Sakramentu Eucharystii.

8 sierpnia

W naszej parafii, jak co roku, nocowała grupa pielgrzymów z Jaworzna, dążąca na Jasną Górę.

9 sierpnia

Po Mszy św.o godz. 8.30, którą w Bazylice Św. Andrzeja odprawił Ksiądz Biskup Diecezjalny Adam Śmigielski, wyruszyła XII Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

21 września

Zostały zakończone prace budowlane, które były planowane na bieżący rok. Wykonane zostało ogrzewanie kościoła. Wiązało się to z zainstalowaniem w podłodze około 4800 mb rurek, przez które płynąca woda będzie ogrzewać posadzkę i urządzeniem kotłowni. Dzięki pomocy parafian została wykonana również wylewka i mogliśmy wprowadzić się z powrotem do kościoła. Przez czas wykonywania tych prac Msze św. odbywały w kaplicy.

13 października

W dniu wspomnienia ostatniego objawienia się Matki Bożej w Fatimie, po Mszy św. z godz. 17.00 odbyła się - na takiej samej trasie, jak podczas procesji Bożego Ciała - procesja różańcowa. Niosąc figurę Matki Bożej Fatimskiej i zapalone świece odmawialiśmy różaniec w intencji rodzin naszej parafii.

4 - 7 grudnia

Odbyły się Rekolekcje Adwentowe, którym przewodniczył ks. Wiesław Żmija.

Rok 2004

8 lutego

Tej niedzieli ksiądz proboszcz podzielił się z nami spostrzeżeniami z zakończonej wizyty pasterskiej.
Nawiedziliśmy 1419 rodzin . Nie było nam dane odwiedzić 213 rodzin z czego 35 nie życzyło sobie naszej obecności. Na pewno nie należy mieć zastrzeżeń do innowierców, bo ich wybór zostawiamy Panu Bogu. Trudno jednak zrozumieć te rodziny , które przecież wcześniej czy później z różnych okazji będą przychodzić do kancelarii parafialnej domagając się pełnych praw przysługujących członkom wspólnoty parafialnej , a zapominając ,że są także pewne obowiązki które należy podejmować.
Z naszych obliczeń wynika , że na terenie parafii żyje 1651 rodzin z czego 1376 to rodziny pełne , a więc są w rodzinie mąż i żona . Niepełnych rodzin jest 275 z czego 65 to rodziny rozbite a w 29 przypadkach to osoby żyjące samotnie, które nie weszły w związek małżeński . 1405 małżeństw żyje w związkach sakramentalnych , natomiast 91 w związkach niesakramentalnych. Troską napawa fakt, że w 22 przypadkach nie ma przeszkód do zawarcia związku sakramentalnego , a 8 rodzin żyje bez żadnego związku .
W obrębie parafii mieszka 5406 osób , natomiast tych , których można uznać za należących do parafii jest 5212 . 194 osoby nie deklarują swojej przynależności do parafii . Wśród nich jest 61 Świadków Jehowy i 4 Zielonoświątkowców. Trudno określić przynależność religijną pozostałych 129 osób . Przyjęliśmy zasadę , że jeżeli przez pięć lat nie jest zapraszany podczas kolędy do jakiegoś domu to nie jest to przypadek. Trudno wtedy określić czy ktoś przeszedł na inną wiarę, czy też stał się niewierzącym. A jeśli do tego brak oznak jakichkolwiek praktyk religijnych nie mamy podstaw sądzić , że taka rodzina jest jeszcze katolicka.
W czasie Wizyty pasterskiej zostały przekazane ofiary na budowę kościoła w wysokości 26 180 zł. Składam za nie serdeczne Bóg zapłać.
Dla uzupełnienia wszystkich danych statystycznych pragnę jeszcze poinformować , że w roku 2003 zostało ochrzczonych 39 dzieci. 46 osób przystąpiło do I Komunii Świętej, Sakrament Bierzmowania przyjęło 158 osób , zostały zawarte 33 związki małżeńskie natomiast 28 osób odeszło do
wieczności.
W ubiegłym roku rozdaliśmy 78 650 Komunii Św.

29 lutego

Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci Szkoły Podstawowej i uczniów Gimnazjum. Spotkania rekolekcyjne odbywały się o godz. 800 dla dojeżdżających uczniów Gimnazjum o 930 dla uczniów Gimnazjum z naszej parafii a o godz. 1100 dla dzieci z klas 0-III i o godz. 1200 dla dzieci z klas IV - VI .

1 - 4 kwietnia

Wielkopostne rekolekcje parafialne . Przewodniczył im Ks. Andrzej Cieślik - Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin naszej diecezji , który jednocześnie w dniach od 2- 4 kwietnia o godz. 1900 wygłaszał w naszym kościele rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych.

2 maja

IV niedziela okresu wielkanocnego jest obchodzona w kościele jako niedziela Dobrego Pasterza . Jest to zarazem święto naszej parafii - Odpust , a więc dzień w którym korzystając z miłosierdzia Bożego możemy uzyskać darowanie kary za grzechy. Aby doznać tej łaski należy przeżyć ten dzień w stanie łaski uświęcającej i zanieść do Boga modlitwy w intencjach Ojca św. , połączone z wyznaniem wiary . Główna msza św. którą sprawował Ks. Bp Piotr Skucha rozpoczęła się o godz. 1200 . Po południu o godz. 1600 ksiądz Biskup także przewodniczył Eucharystii i udzielił 98 uczniom naszego Gimnazjum Sakramentu Bierzmowania .

15 maja

Uroczystość I Komunii Świętej . Podczas Mszy Św. o godz. 1100 . I Komunię Św. przyjęło 60 dzieci z klas drugich

6 czerwca

Grupa dziewczynek z naszej parafii utworzyła Koło Żywego Różańca . 6 czerwca odbyła się zaplanowana dla nich Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę .

14 lipca

Tego dnia o godz. 1100 Ojciec Andrzej Gęgotek jezuita odprawił Mszę Św. prymicyjną . Na zakończenie udzielił wszystkim uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego . Ojciec Andrzej to pierwszy kapłan wywodzący się z naszej parafii.

9 sierpnia

Jak co roku gościliśmy w naszych domach pielgrzymów z Jaworzna udających się na Jasną Górę .

10 sierpnia

Dzisiaj rano wyruszyła z Olkusza na Jasną Górę XIII Sosnowiecka Piesza Pielgrzymka . Jej hasłem są słowa : „ Z Chrystusem wzrastaj w rodzinie". O godz. 830 pielgrzymi brali udział w Eucharystii w Bazylice Św. Andrzeja Apostoła . Mszy Św. przewodniczył Biskup diecezjalny Adam Śmigielski . około godz.1000 pielgrzymi rozpoczęli I etap swojej wędrówki , który prowadził do Podzamcza koło Ogrodzieńca . Pielgrzymka zakończy się w piątek 13 sierpnia wejściem na Jasną Górę około godz. 1500 i Mszą Św. na Wałach Jasnogórskich o godz. 2000 .

11 września

Pielgrzymka Dekanatu Olkuskiego do Kalwarii Zebrzydowskiej . Wzięło w niej udział ponad 1000 osób . Pielgrzymi uczestniczyli najpierw we Mszy Św. , której przewodniczył Biskup diecezjalny Adam Śmigielski , a następnie w procesji po Dróżkach Kalwaryjskich .

13 października

Wspomnienie dnia ostatniego objawienia się Matki Bożej w Fatimie . Po Mszy Św. o godz. 1700 odbyła się procesja różańcowa podczas której , niosąc figurę Matki Bożej Fatimskiej modliliśmy się w intencji rodzin naszej parafii.

2 - 5 grudnia

Rekolekcje adwentowe. Nauki rekolekcyjne głosił dla nas w tym roku Ksiądz Tadeusz Sulej - wikariusz z parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaworznie .

22 grudnia

Po raz pierwszy w naszej parafii miała miejsce całodzienna Adoracja Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Rozpoczęła się ona po Mszy Św. o godz. 700 przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do dolnej kaplicy mieszczącej się w budynku parafialnym . Do godziny 1500 trwała prywatna adoracja , o godz. 1500 modliliśmy się wspólnie Koronką do Miłosierdzia Bożego , o godz. 1600 Kółka Różańcowe poprowadziły różaniec . Adoracja zakończyła się tuż przed wieczorną Mszą Św. Pamiętajmy o tej nowej możliwości modlitwy . Niech to będzie czas podarowany Chrystusowi , który pozostał z nami , aby być naszym pokarmem , ale także i naszą siłą potrzebną do codziennych zmagań o wierniejsze wypełnianie woli Bożej każdego dnia.

Rok 2005

13 lutego

Sprawozdanie z wizyty pasterskiej .
Ksiądz Proboszcz zdając relację z zakończonej niedawno Wizyty pasterskiej , powiedział między innymi:

Nawiedziliśmy 1482 rodziny . Nie dane nam było nawiedzić 231 rodzin , z czego część nie życzyła sobie naszej obecności - nie oceniamy ich wyboru i ich decyzji , pozostawmy to Panu Bogu .
Z naszych obliczeń wynika , że na terenie parafii mieszkają 1723 rodziny z czego 1385 to rodziny pełne. Niepełnych rodzin jest 190, w tym72 rozbite . 74 przypadki to osoby , które nie weszły w związek małżeński.
1271 małżeństw żyje w związkach sakramentalnych , 81 w związkach niesakramentalnych , a 9 w konkubinacie. .
Troską napawa fakt , że w 13 przypadkach nie ma przeszkód do zawarcia związku sakramentalnego .
W obrębie parafii zameldowane są 5353 osoby natomiast za rzeczywistych jej członków można uznać 5260.
W czasie Wizyty pasterskiej parafianie ofiarowali na budowę kościoła 26 760 zł . Za te ofiary składam wszystkim darczyńcom serdeczne Bóg zapłać.
Dla uzupełnienia wszystkich danych statystycznych pragnę jeszcze poinformować , że w roku 2004 zostało ochrzczonych w parafii 39 dzieci 60 osób przystąpiło do I Komunii Św. , a 89 przyjęło Sakrament Bierzmowania . Zostało zawartych 30 związków małżeńskich , natomiast 28 osób odeszło do wieczności.
W ubiegłym roku rozdaliśmy 78.700 Komunii Św.

1 - 3 marca

Rekolekcje wielkopostne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 i Gimnazjum Nr 4 . Nauki rekolekcyjne wygłaszał w tym roku ksiądz Stefan Radziszewski .

17 - 20 marca

Rekolekcje wielkopostne . Rekolekcjom przewodniczył ksiądz Stefan Radziszewski , kapłan diecezji kieleckiej student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego . 18 marca podczas Mszy Św. o godz. 1100 odbyło się spotkanie rekolekcyjne dla osób starszych i chorych , połączone z udzieleniem Sakramentu Chorych. Tego samego dnia o godz. 1815 miała swoje spotkanie młodzież . 19 marca był dniem pojednania z Bogiem w Sakramencie Pokuty .

2 kwietnia

2 kwietnia 2005 roku, wigilia Święta Miłosierdzia Bożego. Po 27 latach pontyfikatu o godz. 21:37 odszedł do Domu Ojca nasz Rodak i Ojciec Papież Jan Paweł II. Wcześniej na oczach całego świata chorował, cierpiał i umierał Dawał przez to nam wszystkim swoją ostatnią ważną lekcję. Czuwaliśmy przy nim modląc się gdy odchodził do wieczności czuwaliśmy także na modlitwie różańcowej i po Jego śmierci, przywołani do świątyni przez żałobne bicie dzwonów.

3 kwietnia

"Non omnis morias"-
To co we mnie niezniszczalne
Teraz staje twarzą w twarz z Tym , który Jest"

Jan Paweł II Tryptyk Rzymski

 Jako rodacy pochylamy się w bólu i zadumie nad śmiercią Ojca Świętego, ale jako chrześcijanie pełni jesteśmy nadziei i wdzięczności Bogu za dar Papieża. Tę wdzięczność wobec Boga i Jana Pawła II okazywaliśmy dzisiaj uczestnicząc we Mszy św. w intencji Ojca Świętego o godz. 1600 a po każdej Mszy Św. modliliśmy się Koronką do Miłosierdzia Bożego

7 kwietnia

Całonocne czuwanie wiernych w świątyni przed pogrzebem Ojca Świętego.

12 kwietnia

Zakończenie nowenny modlitw w intencji zmarłego Jana Pawła II. O godz. 1300 w naszym kościele została odprawiona Msza Św. w której uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 4 .oraz parafianie.

17 kwietnia

Uroczystość Odpustowa . Główną Mszę Św. celebrował ksiądz kanonik Stefan Rogula . Słowo Boże podczas wszystkich Mszy Św. głosił ksiądz doktor Zbigniew Trzaskalski z Kielc.

19 kwietnia

Kościołem kieruje nowy Papież - Benedykt XVI . Podczas Mszy Św. o godz. 2000 dziękowaliśmy Bogu za powołanie Papieża na Stolicę Piotrową , modląc się o wszelkie dobro dla Niego . Również w pozostałych parafiach olkuskich odprawione zostały Msze Św. w tej samej intencji : 20 maja w parafii św. Andrzeja Apostoła 21 maja w parafii św. Barbary , a 22 maja w parafii św. Maksymiliana

7 maja

Dziś uczestniczyliśmy - w planowanych na okres roku pierwszo sobotnich modlitwach za zmarłego Ojca Świętego . Rozpoczęły się one o godz. 2000 różańcem , odmawianym jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca .Następnie odprawiona została Msza Św. w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II . Po Mszy Św. w godzinie śmierci Papieża modliliśmy się śpiewając Apel Jasnogórski.

14 maja

Uroczystość I Komunii Świętej . Do Stołu Pańskiego przystąpiło po raz pierwszy 48 dzieci. Tego samego dnia podczas Mszy Św. o godz. 1800 , 77 Gimnazjalistów przyjęło z rąk Biskupa Adama Śmigielskiego Sakrament Bierzmowania .

17 maja

W przeddzień 85 rocznicy urodzi Sługi Bożego Jana Pawła II odbyło się w naszym kościele o godz. 1700 spotkanie modlitewne wszystkich mieszkańców Olkusza . Po jego zakończeniu o godz. 1800 była sprawowana Eucharystia . którą celebrował Biskup Diecezjalny Adam Śmigielski.

21 maja

W naszej parafii spotkali się uczestnicy pielgrzymek do Rzymu , by uczcić pamięć zmarłego niedawno Papieża z okazji 85 rocznicy Jego urodzin. Tak jak kiedyś udawali się do Wiecznego Miasta na spotkanie z Ojcem Świętym , tak dziś przybyli do Olkusza , by wspólnie modlić się o Jego rychłą beatyfikację. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 1700 , a o godz. 1800 została odprawiona uroczysta Msza Święta , której przewodniczył Biskup Adam Śmigielski.

14 czerwca

Moim powołaniem jest miłość !... Tak , znalazłam swoje miejsce w Kościele , a to miejsce , mój Boże , Ty sam mi ofiarowałeś... W Sercu Kościoła , mojej Matki będę Miłością ...

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus Dzieje Duszy

Nawiedzenie Ziemi Olkuskiej przez relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus Dzisiaj relikwie przybyły do Wolbromia , do domu zakonnego sióstr karmelitanek . Następnie zostały wystawione w kościele św. Katarzyny , gdzie można było modlić się przy nich przez cały dzień . Wierni z Dekanatu Olkuskiego zgodnie z wyznaczonym czasem czuwali przy relikwiach Małej Świętej od godz. 1400 - 1600 .

18 czerwca

Tego dnia w godzinach porannych przyjechały do nas dzieci z polskich rodzin na Litwie. Przez 10 dni gościły w domach naszych parafian, poznawały Ojczyznę przodków zwiedzając ciekawe miejsca , spotykając znajomych i przyjaciół.

30 - 31 lipca

Kyrie Elejson Chryste Elejson ... Matko Zbawiciela ,
Której kaplica Bramą nad Wilnem wystrzela ....
Widoma oczom tłumów w koronie z płomienia
Panno której modlitwa śmierć we zdrowie zmienia ,
Matko Łaski co rany goisz..."

K. Iłłakowiczówna -Litania do Matki Bożej Ostrobramskiej

Od wieków Madonna Ostrobramska jest ostatnią ucieczką, nadzieją i pocieszeniem . Pielgrzymowaliśmy do Niej i my , by zawierzyć Jej i Jej opiece nas samych , nasze rodziny i wszelkie trudne sprawy . Niezapomnianych wrażeń dostarczyło nam także zwiedzanie wileńskiej starówki i modlitwa przed obrazem Jezusa Miłosiernego.

9 sierpnia

Z Olkusz na Jasną Górę wyruszyła kolejna XIV już piesza pielgrzymka realizowana pod hasłem „ Oto wielka tajemnica wiary" . O godz. 830 rozpoczęła się Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem Biskupa Diecezjalnego Adama Śmigielskiego . Około godz. 1000 pielgrzymi wyruszyli na pierwszy odcinek trasy wiodący do Podzamcza koło Ogrodzieńca . Ich wędrowanie zakończyło się 13 sierpnia uroczystym wejściem na Jasna Górę o godz. 1500 . oraz wieczorną Mszą Św. na Wałach . Ci Którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć w pielgrzymce mogli to uczynić w sposób duchowy przez modlitwę i udział w tych dniach we Mszy Św.

10 września

Odbyła się IV Pielgrzymka Dekanatu Olkuskiego do Kalwarii Zebrzydowskiej . W 27 autokarach pielgrzymowało ponad 1000 osób między nimi 271 naszych parafian .

27 listopada

Wraz z gośćmi z Seminarium Duchownego modliliśmy się za tych wszystkich , którzy przygotowują się do kapłaństwa . W sposób szczególny polecaliśmy Bogu alumnów z naszej parafii prosząc także o nowe powołania .

1 - 4 grudnia

Czas Rekolekcji adwentowych - przeżywanych pod duchowym kierownictwem księdza Tomasza Folgi wikariusza parafii pod wezwaniem św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu . Przewidziane zostały spotkania zarówno dla dzieci o godz. 1530 jak i dla dorosłych ( o 830, 1100 i 1700 ) . W piątek po Mszy Św. i nabożeństwie pierwszo piątkowym miała też swoje spotkanie młodzież. Do Sakramentu Pojednania przystępowaliśmy w sobotę 3 grudnia.

Rok 2006

29 stycznia

Ksiądz Proboszcz jak co roku o tej porze podzielił się z nami spostrzeżeniami z zakończonej „kolędy" przedstawił sprawozdanie z prac wykonanych przy budowie kościoła oraz zapoznał z planowanymi na przyszłość przedsięwzięciami . Powiedział między innymi:

Na ubiegły rok nie były planowane większe przedsięwzięcia przy budowie kościoła. Jednak prace przy porządkowaniu terenu wokół świątyni wymusiły konieczność odprowadzenia wody , która spływa z rynien. Odwodnienie kościoła musiało zostać przeprowadzone , chociaż było planowane na nieco później. Ujawniła się też potrzeba wykonania wentylacji kościoła , która podczas projektowania wydawała się zbędna - jak się okazało w praktyce - konieczna. Udało się również założyć elektryczny napęd dzwonów , a ponadto jeszcze przed zimą pokryć budynek gospodarczo- garażowy. Ciągle trwają prace przy układaniu posadzki w kościele . Jest już położona na galerii chóru oraz na podpiwniczonej części kościoła . Zgodnie z zapowiedzią w dużej części zrealizowane są prace nad planem zagospodarowania przestrzennego wnętrza świątyni , natomiast projekt zagospodarowania przestrzennego otoczenia kościoła jest już gotowy. Być może jeszcze w tym tygodniu Komisja zatwierdzi przyjęte plany i w najbliższym czasie będzie można rozpocząć ich realizację . Wiele prac między innymi wykonanie odpowietrzników , pokrycie dachu zostało wykonanych dzięki pomocy naszych parafian , którym za to należą się bardzo serdeczne podziękowania.
Co do spraw finansowych . W ubiegły rok weszliśmy z zadłużeniem 30 tys. złotych . Dzięki ofiarom parafian te zaległości zostały uregulowane , a ponadto sfinansowano wymienione prace . Wpływy parafii wyniosły w ubiegłym roku 252 500 zł. Wydatki wyniosły 240 tys. zł . Udało się po raz pierwszo wielu lat zachować bilans dodatni naszych finansów . W nowy rok weszliśmy z sumą 12,500 zł.
Uwagi z tegorocznej Wizyty duszpasterskiej : z przeprowadzonych obliczeń wynika , że na terenie parafii żyje 1711 rodzin . Zameldowanych jest 5474 osoby w tym 5224które można uznać za należące do parafii . W czasie Wizyty Zostały złożone ofiary na budowę kościoła w wysokości 30,460 zł.
Dla uzupełnienia informacji związanych z ubiegłym rokiem jeszcze nieco danych statystycznych . W roku 2005 w naszej parafii zostało ochrzczonych 58 dzieci , 48 osób przystąpiło do I Komunii Św. , 77 osób przyjęło Sakrament Bierzmowania. Zawarto 33 związki małżeńskie 20 osób odeszło do wieczności . W ubiegłym roku rozdaliśmy 65.000 Komunii Św.
Odnośnie planów związanych z dalszą budową kościoła.
To co zapewne wzbudziło duże emocje to sprawa wyposażenia prezbiterium naszej świątyni. Projekt opracowany przez P. Wincentego Kućmę z Krakowa jest już przygotowany i czeka na zatwierdzenie Komisji , które być może uda się uzyskać jeszcze w tym tygodniu . Mamy nadzieję , że już w lutym będziemy stawiać rusztowanie i rozpoczynać prace.

Ks. Henryk Januchta

6 - 8 marca

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży . w tym roku prowadził je ksiądz Andrzej Żuławiński Ojciec duchowny w naszym seminarium Świeckim.

2 kwietnia

2 kwietnia 2006 roku to dzień pierwszej rocznicy śmierci Jana Pawła II

Jeżeli bowiem żyjemy , żyjemy dla Pana: jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana"

Rz 14.8

O godz. 1900 rozpoczęła się Droga Krzyżowa , którą przeżywaliśmy idąc ulicami naszej parafii. Następnie odbyła się Msza Św. zakończona Apelem Jasnogórskim w godz. śmierci Jana Pawła II.

6 - 9 kwietnia

Rekolekcje dla dorosłych . Przeżywaliśmy je pod duchowym kierownictwem księdza Andrzeja Żuławińskiego

5 maja

Pierwszy dzień Wizytacji Kanonicznej przeprowadzanej w naszej parafii przez Pasterza Diecezji Sosnowieckiej - Księdza Biskupa Adama Śmigielskiego.
Tego dnia zaplanowano: od godziny 8.00 nawiedzenie chorych; w godzinach 10.00 do 13.00 spotkanie z nauczycielami, pracownikami i uczniami Gimnazjum Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 9 oraz przedszkola Nr 13; o 15.00 wspólną modlitwę z członkami Kółek Różańcowych oraz parafianami, którzy podjęli Duchowa Adopcję Dziecka Poczętego. Podczas uroczystej Mszy Świętej o godzinie 17.00, Ksiądz Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania uczniom klas trzecich gimnazjum, wieczorem zaś spotkał się z przedstawicielami Kręgów Rodzin Domowego Kościoła.

6 maja

Drugi dzień Wizytacji Kanonicznej. Ksiądz Biskup udzielił I Komunii Świętej dzieciom z klas drugich Szkoły Podstawowej Nr 9

7 maja

Trzeci dzień Wizytacji Kanonicznej, a zarazem uroczystość ku czci Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza patrona naszej parafii. Ksiądz Biskup przewodniczył uroczystej Eucharystii o godzinie 12.00, był także obecny i głosił Słowo Boże podczas wszystkich Mszy Świętych. W ostatnim już dniu swojej wizyty Dostojny Gość spotkał się z chórem parafialnym, Parafialnym Odziałem Akcji Katolickiej, a także ministrantami, lektorami, uczestnikami Podwórkowych Kółek Różańcowych, Dziećmi Maryi oraz ich rodzicami.

Z okazji odpustu Parafii Dobrego Pasterza oraz przeprowadzonej w dniach 5-7 maj 2006 r wizytacji kanonicznej wyrażam wielką za ogrom pracy duszpasterskiej jak i administracyjnej i innej
Wyrażając wdzięczność ks. Proboszczowi ks. Henrykowi ks. Wikariuszowi Krzysztofowi oraz ks. Andrzejowi z głębi serca Błogosławię

Adam Śmigielski Biskup Sosnowiecki 07.05.2006

28 maja

Wraz całym Polskim narodem stajemy dzisiaj pełni wdzięczności Bogu za obecność w Ojczyźnie papieża Benedykta XVI. Dziękujemy również za już widoczne owoce tej pielgrzymki. Modlimy się, aby wizyta Ojca Świętego w Polsce przebiegała nadal spokojnie, by w pełni sił i zdrowia mógł wrócić do Watykanu i kontynuować kierowanie Kościołem powierzonym Mu przez Chrystusa

9 sierpnia

Kolejna, już XV Sosnowiecka Piesza Pielgrzymka. Jednoczymy się w modlitwie z tymi, którzy podążają na Jasną Górę. Ufamy, że polecają Bogu swoje modlitwy w naszej intencji. Oni pielgrzymują w sposób rzeczywisty, my, modląc się, pielgrzymujemy duchowo. Wierzymy, że każda z tych form pielgrzymowania przyniesie właściwy owoc

9 września

Wierni naszej parafii uczestniczyli w Pielgrzymce Dekanatu Olkuskiego do Kalwarii Zebrzydowskiej. O godzinie 9.00 sprawowana była Msza Święta, której przewodniczył Ksiądz Biskup Adam Śmigielski. Po zakończeniu Eucharystii pielgrzymi wyruszyli na Dróżki Kalwaryjskie.

7 - 10 grudnia

W tych dniach przeżywaliśmy Rekolekcje Adwentowe. Wygłaszał je ksiądz Dariusz Piasecki - wikariusz Parafii p.w. Świętego Andrzeja Apostoła w Olkuszu i wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej

Rok 2007

6 stycznia

O godzinie 19.00 odbył się w naszym kościele parafialnym noworoczny koncert kolęd. Wysłuchaliśmy wielu pięknych utworów o tematyce bożonarodzeniowej w wykonaniu orkiestry Symfonicznej Katowickiego Holdingu Węglowego SA. Kopalni Węgla Kamiennego „Staszic" pod dyrekcją Grzegorza Mierzwińskiego oraz chóru „Rezonans con tutti" i solistów. Patronat nad koncertem sprawował Biskup Diecezji Sosnowieckiej Adam Śmigielski.

18 lutego

W tym dniu Ksiądz Proboszcz dokonał podsumowania wszystkich działań podejmowanych w całym minionym roku na terenie Parafii p.w. Dobrego Pasterza. Dotyczyły one głównie urządzenia prezbiterium naszej świątyni (położenie stiuku gipsowego na ścianie ołtarzowej, uporządkowanie górnej części prezbiterium, wyprowadzenie odpływu spalin z kotłowni do wysokości kalenicy dachu kościoła). Podziękował też serdecznie za ofiary, które wpłynęły do parafii, umożliwiając tym samym terminowe przeprowadzanie zaplanowanych robót. Ogółem wpływy wyniosły 392.498 zł. (w tym: ofiary parafian: -na tacę, wpłacone na konto parafii i złożone w kopertach, przekazane podczas wizyty pasterskiej oraz dary osób spoza parafii). Na koniec Ksiądz Proboszcz przekazał, jak co roku, nieco danych statystycznych, charakteryzujących życie duchowe parafian. W roku 2006: ochrzczono 37 dzieci; 48 przystąpiło do I Komunii Świętej; 87 osób przyjęło Sakrament Bierzmowania; zawarto 46 związków małżeńskich; 10 parafian odeszło do wieczności. W przeciągu minionego roku zostało rozdanych 69.500 Komunii Św. Na terenie parafii mieszka 1721 rodzin. Podczas wizyty duszpasterskiej kapłanów przyjęto w1409 domach, w 84 omówiono ich przyjęcia

26 - 28 lutego

Rekolekcje Wielkopostne dla przedszkolaków, uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 i młodzieży z Gimnazjum Nr 4

29 marca - 1 kwietnia

Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Przewodniczył im ksiądz Jarosław Kwiecień

12 maja

Podczas uroczystej Mszy Świętej po raz pierwszy przyjęło do swoich serc Jezusa Eucharystycznego 43 dzieci

13 maja

Z rąk księdza Biskupa Piotra Skuchy przyjęło Sakrament Bierzmowania 71 uczniów naszego gimnazjum

20 maja

W uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa, obchodziliśmy wraz z Księdzem Proboszczem Henrykiem Januchtą, 25 rocznicę przyjęcia przez Niego Sakramentu Kapłaństwa uczestnicząc we Mszy Świętej sprawowanej przez Księdza Biskupa Adama Śmigielskiego, Księdza Biskupa Mariana Florczyka, naszego Jubilata, Jego kolegów kursowych i zaproszonych księży. Tego dnia uczciliśmy także 50 rocznicę Kapłaństwa i 15 rocznicę Sakry Biskupiej Pasterza naszej diecezji, składając Mu z serca płynące, najpiękniejsze życzenia i zapewnienia o modlitewnej pamięci

9 - 13 sierpnia

To tradycyjnie już - dni poświęcone rekolekcjom w drodze - XVI Piesza Pielgrzymka Diecezji Sosnowieckiej na Jasną Górę

6 grudnia

Przy udziale 80 mężczyzn z naszej parafii zawieszono w prezbiterium na ścianie ołtarzowej figurę Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Rzeźbę wykonał w drewnie lipowym Józef Opala, według projektu profesora Wincentego Kućmy. Prace rzeźbiarskie trwały 5 miesięcy.

7 - 9 grudnia

Rekolekcje Adwentowe prowadzone przez pallotyna, księdza Andrzeja Sobaszka - kapelana szpitala św. Barbary w Sosnowcu

15 grudnia

Zakończono zaplanowane na rok 2007 prace we wnętrzu kościoła. W głównym ołtarzu umieszczono płaskorzeźby czterech Ewangelistów i ozdobną mozaikę, położono także posadzkę w prezbiterium oraz obłożono filary kościelne granitem.

Rok 2008

18 - 20 lutego

Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci - prowadził je ksiądz Ryszard Gęgotek

28 lutego

Tej niedzieli Ksiądz Proboszcz przedstawił sprawozdanie z dokonań ubiegłego roku, roczne podsumowanie finansowe oraz zapoznał z danymi związanymi z coroczną wizytą duszpasterską. Oto ważniejsze informacje. W ubiegłym roku główne wysiłki w zakresie inwestycji skupiały się na urządzaniu prezbiterium kościoła. Wpływy parafii w 2007 r. wyniosły 464 310 zł, w tym 140 482 zł to wpływy z tacy, 207 304 zł to ofiary przekazane w kopertach lub na konto parafialne, a 45 090 zł - ofiary zebrane podczas kolędy. Pozostała kwota to datki osób spoza parafii. Nie do końca rozliczone są wynagrodzenia za prace przy ołtarzu, gdyż prace te nie zostały jeszcze zakończone. Określono jednak ich koszt szacunkowy i wypłacono na nie zaliczkę. Ogółem wydatki w 2007 r. wyniosły 527 488 zł. W nowy rok weszliśmy więc z długiem wynoszącym 63 178 zł. Ksiądz Proboszcz przedstawił również dane statystyczne dotyczące naszej parafii w roku 2007: ochrzczonych zostało 55 dzieci; 43 osoby przystąpiły do I Komunii Świętej; 71 osób przyjęło Sakrament Bierzmowania; zostało zawartych 36 związków małżeńskich; zmarło14 osób, rozdanych zostało 60 000 Komunii Św. W czasie kolędy księża odwiedzili 1 430 rodzin, nie było im dane odwiedzić 256, z których 50 odmówiło przyjęcia ich w swoich domach. Na terenie parafii żyje 1 737 rodzin, zameldowanych jest 5 210 osób

13 marca

Rozpoczynamy dzisiaj, trwające cztery dni Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych. Naszym rekolekcyjnym spotkaniom z Bogiem będzie przewodniczył ksiądz Paweł Sobierajski

12 kwietnia

Tego dnia wyruszyła do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach Pielgrzymka Dekanatu Olkuskiego. Uczestniczyli w niej także wierni z naszej parafii. Pielgrzymi modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego, nawiedzili grób św. Faustyny oraz uczestniczyli we Mszy Świętej, celebrowanej przez Księdza Biskupa Ordynariusza Adama Śmigielskiego wraz z innymi księżmi z poszczególnych parafii. W trakcie Eucharystii, wielu wiernych, podczas specjalnego uroczystego obrzędu podjęło Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

13 kwietnia

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce.

J10,14-15

Uroczystość odpustowa w naszej parafii - oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi Dobremu Pasterzowi. Mszę Świętą o godzinie 12.00 sprawował Ksiądz Biskup Piotr Skucha, który udzielił Sakramentu Bierzmowania 71 osobom

18 maja

Uroczystość I Komunii Świętej. 48 dzieci z klas drugich po raz pierwszy uczestniczyło w pełni w Eucharystii

8 - 10 czerwca

Pielgrzymka do Ostrej Bramy mężczyzn z naszej parafii, dyżurujących podczas budowy kościoła

12 czerwca

Na wniosek Biskupa Sosnowieckiego Adama Śmigielskiego Stolica Apostolska nadała naszemu Księdzu Proboszczowi tytuł Kapelana Jego Świątobliwości - Prałata. Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy

9 - 13 sierpnia

XVII Piesza Pielgrzymka Diecezji Sosnowieckiej na Jasną Górę... Pielgrzymka to czas trudnych przemyśleń, czas pieśni i wędrówki w trudzie, który sprawia, że chleb smakuje jak chleb, woda naprawdę gasi pragnienie, a ludzie są dla siebie oddani i serdeczni. Pielgrzymka to czas budowy samego siebie i wiary w człowieka

23 sierpnia

Na mocy dekretu Księdza Biskupa Adama Śmigielskiego, pełniący w naszej parafii od 11 lat posługę kapłańską ksiądz Krzysztof Bujak został skierowany do pracy duszpasterskiej w Parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi. Jego następca to ksiądz Wiesław Wróbel - dotychczasowy wikariusz Parafii Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu

13 września

VII Pielgrzymka Dekanatu Olkuskiego do Kalwarii Zebrzydowskiej. Uczestniczyło w niej 1300 pielgrzymów! - w tym 220 wiernych z naszej parafii.

7 października

Dobry Boże, Tobie powierzam moją przyszłość; wierzę gorąco, że Ty mnie przyjmiesz do swojego Domu, stąd też nie lękam się niczego i nikogo, bo jestem przekonany, że Ty, Dobry Ojcze, jesteś ze mną?

z Testamentu Księdza Biskupa Adama Śmigielskiego, 29 czerwca 2008

7 października 2008 roku, w 51 roku kapłaństwa, 16 roku pasterzowania Diecezji Sosnowieckiej, w dzień wspomnienia Matki Bożej Różańcowej, w Godzinie Miłosierdzia o godzinie 15.30, odszedł do Domu Ojca, pierwszy w dziejach diecezji, Biskup Sosnowiecki - Adam Śmigielski.

8 - 10 października

W tych dniach pielgrzymowali do stóp Matki Bożej Ostrobramskiej członkowie chóru parafialnego.

9 października

Dzień pogrzebu Pasterza naszej diecezji, dzień zadumy i modlitwy? W sposób szczególny polecaliśmy Bożemu Miłosierdziu duszę Księdza Biskupa nazajutrz, podczas niedzielnej Mszy Świętej o godzinie 11.00.

W uroczystość Chrystusa Króla dokonane zostało poświęcenie nowej parafii pod wezwaniem dobrego Pasterza w Olkuszu w rekordowym czasie 18- tu lat. Drogiemu księdzu Prałatowi Henrykowi składam gratulacje za piękną pracę i za wspaniałe osiągnięcia . Jestem wdzięczny za zaproszenie i przekazanie prowadzenia liturgii . Pamiętam początki pełne wiary i entuzjazmu. W dniu poświęcenia radość ogromna i dalsze zaangażowanie dobrego ludu .Cieszę się , że mogłem ofiarować relikwie Apostoła Miłosierdzia błogosławionego ks. Michała Sopoćki , które razem z innymi relikwiami oznaczały obecność nieba . Ks. Jan Twardowski pisał „ Jeden jest świat , niebo chodzi po ziemi , ziemia chodzi po niebie „
Drogi księże Henryku , Przyjacielu ! życzę aby wspaniałe dzieło dokonane dzięki Twojej ofiarnej i mądrej pracy owocowało na ziemi i otwierało drogę do nieba .
Szczęść Boże

+ Stanisław Szymecki
Abp w Białymstoku

23 listopada

W uroczystość Chrystusa Króla , który w tej parafii jest czczony jako Dobry Pasterz dokonaliśmy wspólnymi siłami uroczystego poświęcenia Kościoła. Tego aktu dokonał emerytowany Arcybiskup Białegostoku Stanisław Szymeczki, który zakładał ten Kościół i tę parafię 18 lat temu. Był obecny ks. Biskup Marian Florczyk z Kielc oraz moja skromna osoba obecnie administrator Diecezji.

Życzę ks. Prałatowi Henrykowi , żeby dalej cieszył się taką życzliwością ludzi i budował Kościół Boży
Szczęść Boże

+ Piotr Skucha

Rok 2014

21 sierpnia

25 lat temu ks. Proboszcz Henryk Januchta objął pod swoje kapłańskie skrzydła Parafię pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza. Cały artykuł można przeczytać Tutaj

Rok 2015

12 lutego

 

Dzisiaj w nocy, tj. 12 lutego 2015r. odszedł do Pana Proboszcz Parafii pw. Dobrego Pasterza w Olkuszu i zarazem miejscowy Dziekan, Henryk Januchta. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

14 lutego

Ostatnie Pożegnanie ks. Proboszcza Henryka Januchty.
Cały artykuł można przeczytać Tutaj

1 marca

Powitaliśmy nowego Proboszcza. Od niedzieli 1 marca, posługę kapłańską jako Proboszcz parafii pw. Dobrego Pasterza w Olkuszu, pełni ks. Grzegorz Gołuszka. Nowy Gospodarz naszej wspólnoty, do Dobrego Pasterza trafił z dużo mniejszej parafii w Strzemieszycach Małych. Oficjalnego wprowadzenia ks. Grzegorza Gołuszki na stanowisko Proboszcza Dobrego Pasterza, podczas porannej Mszy św. (o godz. 8:00), dokonał dziekan olkuski, ks. Henryk Chmieła.